Korona opatrenia pre zamestnávateľov

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších opatrení pre zamestnávateľov spojených s koronavírusom:

Náhrada mzdy zamestnancovi, keď nevykonáva prácu

 • Pri povinnom zavretí prevádzky platí zamestnávateľ zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (platí od 04.04.2020).
 • Pri prekážke na strane zamestnávateľa napr. z dôvodu uzatvorenej prevádzky, ktorú zamestnávateľ nebol povinný uzavrieť, patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy.
 • Pokiaľ u zamestnávateľa pôsobí odborový orgán a zamestnávateľ sa s ním dohodol na inej výške náhrady mzdy (minimálne 60 %), platí zamestnávateľ náhradu mzdy v dohodnutej výške.
Oblasti opatrení

Príspevky od štátu

1. kategória zamestnávateľov

Štát preplatí 80 % platu firmám, ktoré mali povinne zatvorenú prevádzku, zamestnávateľ platí odvody za seba (pri poklese tržieb o 40 % sú odvody za 03/2020 splatné do 31.07.2020), zamestnancovi zráža a odvádza odvody tak ako doteraz, maximálna výška príspevku je 1 100 eur na zamestnanca a spolu 200 000 na zamestnávateľa mesačne.

2. kategória zamestnávateľov

Štát na základe čestného vyhlásenia poskytne príspevok zamestnávateľom v závislosti od poklesu tržieb (platí pre marec):

• pokles o 10 %, príspevok 90 eur na zamestnanca
• pokles o 20 %, príspevok 150 eur na zamestnanca
• pokles o 30 %, príspevok 210 eur na zamestnanca
• pokles o 40 %, príspevok 270 eur na zamestnanca

Štát na základe čestného vyhlásenia poskytne príspevok zamestnávateľom, ktorí nemali povinne zatvorenú prevádzku, na základe čestného vyhlásenia v závislosti od poklesu tržieb (platí pre apríl a neskoršie mesiace):

 • pokles o 20 %, príspevok 180 eur na zamestnanca
 • pokles o 40 %, príspevok 300 eur na zamestnanca
 • pokles o 60 %, príspevok 420 eur na zamestnanca
 • pokles o 80 %, príspevok 540 eur na zamestnanca

Pokles tržieb sa určí nasledovne:

 • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 (apríl 2020 s aprílom 2019, atď.) alebo
 • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
 • porovná sa marec 2020 s februárom 2020 (apríl 2020 s februárom 2020, atď.), ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019

Odklad platby zdravotných a sociálnych odvodov za 03/2020

 • Pri poklese tržieb o viac ako 40 % sa splatnosť odvodov za 03/2020 posúva až na 31.07.2020.
 • Pokles tržieb sa určí nasledovne:
  • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 alebo
  • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
  • porovná sa marec 2020 s februárom 2020, ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019
 • Odklad odvodov sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí boli zamestnávateľmi skôr ako od 01.02.2020.
 • Odklad odvodov sa týka len odvodov, ktoré má platiť zamestnávateľ, nie odvodov, ktoré vyberá zamestnávateľ od zamestnanca.

Odpustenie platby sociálnych odvodov za 04/2020

Zamestnávateľ nie je na základe čestného vyhlásenia povinný zaplatiť sociálne odvody za 04/2020, ak v apríli 2020 mal povinne zatvorenú prevádzku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva  najmenej na 15 dní.

Odpustenie platby preddavkov na daň z motorových vozidiel

 • Spoločnosť nie je povinná platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie.
 • Daň z motorových vozidiel vysporiada spoločnosť na základe daňového priznania k dani z motorových vozidiel do lehoty na  jeho podanie.

Odpustenie platby preddavkov na daň z príjmov

Spoločnosť nie je na základe vyhlásenia povinná platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, ak jej poklesli tržby o viac ako 40 %.

Odpočet daňovej straty

Spoločnosť môže jednorazovo započítať neuplatnené daňové straty za roky 2015 až 2018 v maximálnej úhrnnej výške 1 000 000 eur, a to v daňovom priznaní, ktorého lehota na podanie uplynie v roku 2020.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov

Spoločnosť je oprávnená podať daňové priznanie k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie a v tej istej lehote je splatná aj daň z príjmov.

Ošetrovanie člena rodiny

 • Ošetrovanie člena rodiny (OČR) vypláca Sociálna poisťovňa, takže zamestnávateľa nezaťažuje.
 • Nárok na OČR patrí zamestnancovi na základe čestného vyhlásenia aj spätne od 16.03.2020.

Karanténna PN

Karanténnu PN vypláca od 27.03.2020 Sociálna poisťovňa, takže zamestnávateľa nezaťažuje.

Odklad splátok úverov

 • Zamestnávatelia si môžu splátky úverov odložiť na základe žiadosti až o 9 mesiacov, splátky lízingov si môžu odložiť celkovo až o 6 mesiacov.
 • Počas odkladu splátok sa však úvery budú naďalej úročiť.

Pracovnoprávne záležitosti

 • Zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi prácu z domu, ak to daná práca umožňuje (zamestnanec sa už nemôže domáhať chodenia do práce).
 • Zamestnanec môže pracovať z domu, ak to daná práca umožňuje (zamestnávateľ už nemôže nútiť zamestnanca chodiť do práce, aj keď na to prispôsobil pracovisko).
 • Zamestnanec má počas práce z domu z hľadiska pracovného času a nároku na príplatky rovnaké nároky, ako keby pracoval u zamestnávateľa v kancelárii.
 • Čerpanie dovolenky oznamuje zamestnávateľ zamestnancovi najmenej 7 dní vopred, pri nevyčerpanej dovolenke z roku 2019 len 2 dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe.
 • Hlásenie podá zamestnávateľ do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie.
 • Ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie.
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní doručí zamestnávateľ zamestnancovi do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tej istej lehote vráti zamestnancovi prípadný preplatok.
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo