Ochrana osobných údajov

TaxWise s.r.o., Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 50320734, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 111777/B.

Mini.TaxWise s.r.o., Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 51 178 737, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 123819/B.

 (spoločne ďalej ako „TaxWise“) spracovávajú osobné údaje ako sprostredkovateľ (účtovníctvo, mzdy a personalistika pre klientov), resp. ako prevádzkovateľ (marketing, uchádzači o zamestnanie)

TaxWise spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa/Sprostredkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontaktná osoba: Ing. Ján Svočák, gdpr@taxwise.sk

TaxWise spracováva osobné údaje ako Prevádzkovateľ:

Účel zbierania osobných údajov: vedenie účtovníctva prevádzkovateľa

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, par. 1 c) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, správca dane, poskytovatelia účtovného softvéru, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári a spoločníci prevádzkovateľa

Účel zbierania osobných údajov: poskytovanie služieb na splnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich so zamestnaneckým vzťahom alebo podobnými pracovno-právnymi záležitosťami

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, par. 1 c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy a vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi nariadeniami

Prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, spoločnosti doplnkového dôchodkového poistenia, inšpektorát práce, úrady práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdny úradník, poskytovatelia mzdového softvéru, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: zamestnanci prevádzkovateľa, manželskí partneri zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

TaxWise spracováva osobné údaje ako Prevádzkovateľ:

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie newslettrov, marketingová komunikácia

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: USA (spoločnosti cetrifikované v EU-US privacy shield)

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potencionálnych klientov TaxWise

Účel zbierania osobných údajov: uchovávanie záznamov uchádzačov o zamestnanie

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie

 

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo