Ohodnotenie podniku

V prípade záujmu o predaj či kúpu spoločnosti je základným predpokladom jednania informácia o hodnote predmetnej spoločnosti. Samozrejme finálna cena, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú, môže byť posunutá oboma smermi od stanovenej hodnoty, nakoľko do rozhodovania vstupujú aj iné ako finančné informácie.

V štandardných trhových podmienkach je ale ohodnotenie podniku pri jeho kúpe a predaji kľúčové. Každý investor chce mať svoju investíciu pod kontrolou, s dobrými vyhliadkami do budúcna a čo najvyšším potenciálom zisku pri minimálnom riziku.

ohodnotenie podniku 1
ohodnotenie podniku 2

Vaša firma však nemusí byť na predaj. Možno chcete získať projektové financovanie z banky, alebo máte záujem o moderné spôsoby financovania expanzie cez crowdfunding či získanie anjelskeho investora pre Váš jedinečný nápad alebo produktovú novinku.

Aj v prípade takýchto podnikateľských zámerov je hodnota firmy dominantným ukazovateľom resp. kľúčovou informáciou pre zainteresované strany, aby vôbec začali uvažovať o investovaní do daného podniku.

Ak máte záujem o ohodnotenie podniku, či už z dôvodu kúpy alebo predaja celej spoločnosti, jej časti alebo získania investorov, bude potrebné nasledovné:

 • na úvod je vhodné zostaviť finančnú analýzu spoločnosti, minimálne v zjednodušenej podobe
 • je potrebné dodať finančné výkazy ideálne za posledné 3 roky, v prípade potreby za posledných 5 rokov (veľká spoločnosť, špecifická oblasť podnikania a pod.)
 • prehľad dlhodobého majetku spoločnosti a iných významných majetkových častí
 • prehľad pohľadávok a záväzkov
 • prehľad zásob (ak nejde o podnikanie v službách)
 • prehľad významných odberateľov a dodávateľov
 • konkurenčné analýzy, stratégie, prieskumy trhu, know-how, licencie a pod.
 • podrobné informácie o ľudských zdrojoch
 • všetky podstatné dokumenty týkajúce sa spoločnosti
 • iné dokumenty a informácie, ktoré by mohli mať vplyv na hodnotu spoločnosti,
  budúcu finančnú situáciu a právne aspekty
ohodnotenie podniku 3
ohodnotenie podniku 4

Metódy stanovenia hodnoty spoločnosti, ktoré pripravujeme:

 • Výnosové (podnikateľské) metódy
 • Metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF model)
 • Metóda násobkov EBITDA (EBITDA multiple)
 • Majetkové (substančné) metódy
 • Metóda účtovnej hodnoty
 • Likvidačná metóda

Stanovenie hodnoty podniku: od 890,- EUR

Ohodnotenie podniku obsahuje správu so stanovením hodnoty minimálne dvomi metódami, zjednodušeným prehľadom a údajmi z finančnej analýzy a komentármi.

V cene je priebežná a záverečná konzultácia. Správu je možné vyhotoviť okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom a českom jazyku.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo