Prečo účtovníctvo od TaxWise?

Bezplatné poradenstvo

Zodpovieme Vaše otázky ešte predtým ako sa stanete našími klientmi.

E-mailové notifikácie

Našich klientov pravidelne informujeme o štádiu v ktorom sa služba nachádza.

Férové ceny

Ponúkame kvalitu služieb za férové ceny bez skrytých, či dodatočných poplatkov.

Skúsenosti a vedomosti

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva.

Vynikajúca komunikácia

Zákaznícky servis je naša najsilnejšia stránka. Otestujte naše skúsenosti!

Rýchle služby

Zavolajte nám a presvedčte čo sú to expresne rýchle služby!

Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtvovníctvo

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie knihy jázd
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov
 • vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ B- SZČO

Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie
 • vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka
 • správa saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia
 • vedenie knihy jázd
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vypracovanie účtovnej uzávierky
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku, stanovenie odpisového plánu, výpočet účtovných a daňových odpisov
 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb

Mzdové účtovníctvo

Vedenie mesačnej agendy zamestnanca zahŕňa:

 • Výpočet miezd a odvodov, výpočet zrážok zo mzdy zamestnancov
 • Príprava a distribúcia výplatných pások
 • Vypracovanie pracovných zmlúv
 • Komplexná evidencia miezd a personalistiky
 • Zastupovanie na daňovom úrade a v poisťovniach
 • Upozornenia na legislatívne zmeny týkajúce sa miezd a personalistiky
 • Ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne
 • Ročné hlásenia a vyúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti

Mzdová agenda nie je len výplatná páska a úhrada odvodov. Znamená to aj sledovanie zmien v legislatíve, spracovávanie miezd, distribuovanie výplatných pások, podávanie mesačných výkazov, ročných hlásení a prehľadov, registrácie zamestnancov na príslušných úradoch a v neposlednom rade aj poskytovanie poradenstva zamestnancom a zamestnávateľom.

TaxWise s.r.o. - mzdové účtovníctvo

Registrácie DPH

TaxWise - Registrácia DPH

Okrem povinnej registrácie, kedy podnikateľký subjekt za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov prekročí obrat 49 790€, majú možnosť zdaniteľné osoby požiadať aj o dobrovoľnú registráciu. Najčastejšie sa jedná o prípady, kedy subjekt ešte nedosiahol zákonom predpísaný obrat, ale má záujem stať sa platiteľom. Napríklad z dôvodou, aby si mohol uplatňovať nadmerné odpočty.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o povinnú alebo dobrovoľnú registráciu pre daň, je zdaniteľnou osobou  a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň.

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je čoraz viac diskutovanou témou nie len na Slovensku ale aj vo svete. Každý rok stúpa počet daňových kontrol práve v tejto oblasti. Príprava dokumentácie na Slovensku narástla vzhľadom na zmeny uskutočnené v slovenskej legislatíve, ktorá určuje povinnosť viesť dokumentáciu nie len medzi zahraničnými závislými osobami ale aj medzi tuzemskými závislými osobami. V praxi to znamená, že ak ste napríklad konateľom v dvoch slovenských spoločnostiach, nemôžete realizovať transakcie medzi týmito spoločnosťami pre účely daní za ľubovoľné ceny, ale za ceny, ktoré by boli za porovnateľných podmienkach dohodnuté medzi nezávislými osobami, inak Vám môžu hroziť sankcie. Postup stanovenia ceny musí byť zdokumentovaný v rozsahu určenou príslušnou legislatívou.

TaxWise - Transferové oceňovanie

Cenník

Podvojné účtovníctvo

do 40 účtovných položiek

mesačne
43
 •  

do 70 účtovných položiek

mesačne
70
 •  

do 100 účtovných položiek

mesačne
95
 •  

pri viac ako 100 účtovných položkách

pripočítavame
+0,80€ za každú ďalšiu položku
 •  

Ďalšie služby

EORI

50
 •  

oprávnený príjemca

100
 •  

registrácia k DPH

450
 •  

s.r.o. s DPH

699
 •  

Kancelária TaxWise s.r.o.