Dobrovoľná registrácia s.r.o. k DPH

Okrem povinnej registrácie, kedy podnikateľký subjekt za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov prekročí obrat 49 790€, majú možnosť zdaniteľné osoby požiadať aj o dobrovoľnú registráciu. Najčastejšie sa jedná o prípady, kedy subjekt ešte nedosiahol zákonom predpísaný obrat, ale má záujem stať sa platiteľom. Napríklad z dôvodou, aby si mohol uplatňovať nadmerné odpočty.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o povinnú alebo dobrovoľnú registráciu pre daň, je zdaniteľnou osobou  a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o registráciu k DPH je potrebné doložiť do prílohy tak, aby bola preukázaná prípravná činnosť, resp. sústavná ekonomická činnosť žiadateľa. Tieto skutočnosti je potrebné doložiť dokladmi, ktoré Vám na základe konzultácie navrhneme.

Postup pri registrácii k DPH

  1. Podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb a sprostredkovateľskej zmluvy (GDPR)
  2. Podpísanie splnomocnenia na zastupovanie pred DÚ a žiadosťou o elektronické služby
  3. Vyplnenie dotazníka k registrácii (pre naše účely)
  4. Otvorenie firemného účtu a úhradu faktúry za naše služby
  5. Telefonická (cca 15 min.), prípadne osobná konzultácia, kde sa na základe zaslaného dotazníka pýtame doplňujúce údaje tak, aby výsledkom bol zoznam približne 15 – 20 dokumentov, ktoré budete vedieť doložiť bez zbytočných výdavkov a práce navyše a zároveň budú postačujúce k registrácii spoločnosti ako platcu DPH.
  6. Osobné zastupovanie pred DÚ pre Bratislavský kraj, resp. telefonické, príp. online zastupovanie pre ostatné kraje (DÚ Košice robí miestne zisťovanie, na ktoré Vám pripravíme podklady a fyzicky prídu pracovníci na sídlo spoločnosti, kde musí byť prítomný klient, DÚ Žilina vykonáva miestne zisťovanie v niektorých prípadoch).
  7. Osobné vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii k DPH (pre Bratislavský kraj); zaslanie osvedčenia poštou na adresu podnikateľa pre ostatné kraje, resp. osobné vyzdvihnutie osvedčenia konateľa priamo na príslušnom daňovom úrade.

Naše skúsenosti

Za posledné 3 roky sme úspešne zaregistrovali viac ako 300 spoločností ako platcov DPH podľa §4 zákona 222/2004 Z. z. (klasický platca DPH). Zábezpeku k DPH môže daňový úrad stanoviť len ak sa jedná o rizikový subjekt, t.j. ak konateľ/spoločník alebo na neho prepojené osoby dĺžia na dani viac ako 1000€. V praxi to znamená, že zábezpeku k registrácii DPH dostali výhradne len spoločnosti, kde mali ich konatelia/spoločníci podlžnosti na dani v inej spoločnosti (cca 3 prípady). Všetky žiadosti sa snažíme pripraviť a následne podať na DÚ tak, aby v prípade doloženia požadované dokumenty vyplývajúcich z konzultácie boli registrácie schválené bez dodatočného dopĺňania a zdržania.

Upozornenie

Neregistrujeme spoločnosti k DPH pre ich následný predaj za účelom zisku. Spoločnosti k DPH registrujeme výlučne pre koncových podnikateľov (žiadne sprostredkovania registrácií atď). Pre vylúčenie pochybností, v zmluve o vykonaní služby máme stanované pod hrozbou zmluvnej pokuty, že spoločnosti nemôžu previesť majoritný podiel po dobu 9 mesiacov. Táto doba je podľa nás primeraná na to aby ste v prípade neúspechu v biznise mohli spoločnosť predať a ukončiť podnikanie, resp. znížiť si stratu a zároveň dostatočne dlhá doba aby sme odradili špekulantov, ktorý chcú spoločnosti ďalej len predať za účelom zisku.

Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.