Finančná analýza spoločnosti

Každý podnik, či už menší alebo väčší, predstavuje komplexný
systém zložený z rozličných častí. Tieto časti na seba logicky
nadväzujú a existujú medzi nimi súvislosti a vzťahy, pričom
niektoré z nich sú jednoznačné, iné zase na prvý pohľad možno
nie sú zrejmé.

o financnej analyze

Mnoho podnikateľov si dokáže či už samostatne alebo s pomocou účtovníka vypočítať prevádzkový výsledok hospodárenia či zisk predzdanením. Málokto sa však zamyslí nad percentom hrubej marže alebo rentabilitou cudzieho kapitálu v prípade čerpania úveru. Má však zmysel podnikateľská činnosť, kde rentabilita cudzích zdrojov je nižšia ako úrok za ne zaplatený?

Cash is king, alebo po našom hotovosť je kráľ. Koľko firiem dodržuje túto tak často skloňovanú frázu? Koľko podnikateľských plánov obsahuje plán cash flow? Vidíme príbehy spoločností, ktoré krachujú aj napriek miliónovým obratom a státisícovým ziskom.

Môže byť dôvodom zlá disciplína odberateľov? Pohľadávky sú síce aktíva, ale nie hotovosť. Pohľadávkami mzdy ani zásoby nezaplatíte. Alebo je to absencia plánovania? Bez odhadu peňažných tokov, tržieb a nákladov v blízkej a strednej budúcnosti je riziko investovať do nových technológií, expanzie, masívnej reklamy príliš vysoké. Investori by určite nechceli počuť, že sa majú spoľahnúť len na váš pocit.

Ak by sme podnik prirovnali k živému organizmu, tak financie predstavujú jeho krvný obeh. Zdravý krvný obeh je nevyhnutný k správnemu fungovaniu celého systému. Na jeho sledovanie nám slúži analýza finančnej situácie podniku.

Čo je zahrnuté v komplexnej finančnej analýze podniku?

 • Horizontálna a vertikálna analýza súvahy a výsledovky
 • Zachytenie dynamiky vývoja vybraných riadkov súvahy a výsledovky
 • Zostavenie základných finančných ukazovateľov (likvidita, zadlženosť, aktivita, rentabilita)
 • Prehľad finančných fondov (čistý pracovný kapitál, čisté
  pohotové prostriedky, čistý peňažný majetok)
 • Predikcia budúceho vývoja podniku (minimálne 2 metódy, Index Bonity, Altmanovo Z skóre, Rýchly test, Index 05, Tamariho rizikový index)
 • Zjednodušený odhad hodnoty podniku (metóda násobkov
  EBITDA a metóda diskontovaných peňažných tokov)
 • Analýza je spracovaná formou prehľadného manažérskeho
  reportu s podrobnými komentármi pre každú časť
 • Analýza obsahuje prehľadné údaje vo forme tabuliek a grafov
 • Analýza obsahuje odporúčania, priebežnú a záverečnú konzultáciu
co je zahrnute
zozstaveni fin

Po dohode je možné zostaviť parciálnu finančnú analýzu vybranej podnikovej oblasti s ohľadom na konkrétne požiadavky klienta. Vzhľadom na komplexnosť vzťahov odporúčame celkovú finančnú analýzu, nakoľko zostavenie parciálnej analýzy sa môže náročnosťou blížiť k celkovej (napr. pre zostavenie „iba základných finančných ukazovateľov“ je potrebné spracovať podrobne oba finančné výkazy a ku korektnej interpretácii je potrebné analyzovať aj finančné fondy a dynamiku vývoja).

V prípade záujmu resp. potreby je po dohode možné pripraviť i ďalšie časti, ako napr. analýzu úrovne transformačného procesu, pyramidálne rozklady ROE, ukazovateľ EVA, MVA a pod. Cenová ponuka je v tomto prípade individuálna podľa presnej špecifikácie klienta.

Máte záujem zistiť, aká je aktuálna finančná kondícia Vašej spoločnosti?

Nechajte nám kontakt a radi sa s Vami nezáväzne spojíme ohľadom komplexnej alebo čiastkovej finančnej analýzy.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo