Založenie s.r.o. platca DPH - cena 699€*

Potrebujete založiť s.r.o. a stať a ihneď platcom DPH? Naša spoločnosť za Vás vybaví založenie sro aj následnú žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty) za približne 6 týždňov.

Založenie s.r.o.

Každá spoločnosť sa zakladá ako neplatca DPH. Založenie spoločnosti Vám zabezpečíme prostredníctvom nášho partnera (personálne prepojená spoločnosť nášho konateľa a spoločníka), ktorý založil už viac ako 3000 obchodných spoločností na Slovensku. Tento proces trvá cca 2 týždne. Po založení spoločnosti požiadame o vydanie DIČ. Vy samozrejme môžete začať ihneď podnikať.

Dobrovoľná registrácia s.r.o. k DPH

Okrem povinnej registrácie k DPH (ak presiahnete obrat 49790€ 12 po sebe idúcich mesiacov) je možné požiadať aj o dobrovoľnú registráciu k DPH. Žiadosť o vydanie osvedčenia o registráciu k DPH je potrebné doložiť do prílohy tak, aby bola preukázaná prípravná činnosť, resp. sústavná ekonomická činnosť žiadateľa. Tieto skutočnosti je potrebné doložiť dokladmi, ktoré Vám na základe konzultácie navrhneme.

TaxWise - Registrácia DPH

Postup pri registrácii k DPH

  1. Podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb a sprostredkovateľskej zmluvy (GDPR)
  2. Podpísanie splnomocnenia na zastupovanie pred DÚ a žiadosťou o elektronické služby
  3. Vyplnenie dotazníka k registrácii (pre naše účely)
  4. Otvorenie firemného účtu a úhradu faktúry za naše služby
  5. Telefonická (cca 15 min.), prípadne osobná konzultácia, kde sa na základe zaslaného dotazníka pýtame doplňujúce údaje tak, aby výsledkom bol zoznam približne 15 – 20 dokumentov, ktoré budete vedieť doložiť bez zbytočných výdavkov a práce navyše a zároveň budú postačujúce k registrácii spoločnosti ako platcu DPH.
  6. Osobné zastupovanie pred DÚ pre Bratislavský kraj, resp. telefonické, príp. online zastupovanie pre ostatné kraje (DÚ Košice robí miestne zisťovanie, na ktoré Vám pripravíme podklady a fyzicky prídu pracovníci na sídlo spoločnosti, kde musí byť prítomný klient, DÚ Žilina vykonáva miestne zisťovanie v niektorých prípadoch).
  7. Osobné vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii k DPH (pre Bratislavský kraj); zaslanie osvedčenia poštou na adresu podnikateľa pre ostatné kraje, resp. osobné vyzdvihnutie osvedčenia konateľa priamo na príslušnom daňovom úrade.

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Naše skúsenosti

Za posledné 3 roky sme úspešne zaregistrovali viac ako 300 spoločností ako platcov DPH podľa §4 zákona 222/2004 Z. z. (klasický platca DPH). Zábezpeku k DPH môže daňový úrad stanoviť len ak sa jedná o rizikový subjekt, t.j. ak konateľ/spoločník alebo na neho prepojené osoby dĺžia na dani viac ako 1000€. V praxi to znamená, že zábezpeku k registrácii DPH dostali výhradne len spoločnosti, kde mali ich konatelia/spoločníci podlžnosti na dani v inej spoločnosti (cca 3 prípady). Všetky žiadosti sa snažíme pripraviť a následne podať na DÚ tak, aby v prípade doloženia požadované dokumenty vyplývajúcich z konzultácie boli registrácie schválené bez dodatočného dopĺňania a zdržania.

Upozornenie

  • Neregistrujeme spoločnosti k DPH pre ich následný predaj za účelom zisku. Spoločnosti k DPH registrujeme výlučne pre koncových podnikateľov (žiadne sprostredkovania registrácií atď). Pre vylúčenie pochybností, v zmluve o vykonaní služby máme stanované pod hrozbou zmluvnej pokuty, že spoločnosti nemôžu previesť majoritný podiel po dobu 9 mesiacov. Táto doba je podľa nás primeraná na to aby ste v prípade neúspechu v biznise mohli spoločnosť predať a ukončiť podnikanie, resp. znížiť si stratu a zároveň dostatočne dlhá doba aby sme odradili špekulantov, ktorý chcú spoločnosti ďalej len predať za účelom zisku.
  • Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.

*DPH vo výške 91,5€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní k DPH.