Potrebujete zlikvidovať Vašu spoločnosť?

Proces likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným je komplexná, finančne náročná a zdĺhavá aktivita.

Nepúšťajte sa do nej sami.

My Vás nielenže prevedieme celým procesom likvidácie, ale čo je naša najväčšia výhoda, keďže sme účtovná spoločnosť, podáme v procese likvidácie Vašej spoločnosti za Vás aj mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie.

Nezáväzný záujem
o likvidáciu spoločnosti

Balíky služieb

Základ

Likvidácia spoločnosti bez mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania, vrátane súdnych poplatkov.
649 €

Komplet

Likvidácia spoločnosti s mimoriadnou účtovnou závierkou a daňovým priznaním, vrátane súdnych poplatkov.
949 €

Individual

Kontaktujte nás a nastavíme Vám individuálny proces likvidácie šitý na mieru.
cena dohodou

Postup pri likvidácii s. r. o.

 1. Príprava zmluvy o výkone funkcie likvidátora.
 2. Vypracovanie súhlasu likvidátora s vymenovaním za likvidátora.
 3. Zloženie preddavku na likvidáciu u notára vo výške 1.500 eur.
 4. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia resp. rozhodnutia jediného spoločníka o vstupe do likvidácie – notársky overená (až zápisom likvidátora do obchodného registra vstupuje spoločnosť do likvidácie).
 5. Vyhotovenie dokumentu k podpisovému vzoru likvidátora – nevyhnutné notárske overenie.
 6. Vypracovanie plnej moci na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred obchodným registrom, obchodným vestníkom a živnostenským registrom pre advokáta – nevyhnutné notárske overenie.
 7. Príprava plnej moci na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred daňovým úradom, Sociálnou a zdravotnými poisťovňami pre daňového poradcu – nevyhnutné notárske overenie.
 8. Znalecký posudok na majetok presahujúci 10 % základného imania.
 9. Schválenie znaleckého posudku valným zhromaždením resp. jediným spoločníkom na majetok presahujúci 10 % základného imania.
 10. Uloženie znaleckého posudku v zbierke listín.
 11. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri.
 12. Zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku.
 13. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne.
 14. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom.
 15. Preverenie, či je spoločnosť v predĺžení a prípadné vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia spoločnosti.
 16. Podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie.
 17. Zrušenie registrácie pre DPH, podanie posledného DPH priznania a vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH daňovému úradu.
 18. Vytvorenie zoznamu prihlásených pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu.
 19. Vytvorenie zoznamu majetku a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu.
 20. Vysporiadanie jednotlivých pohľadávok a záväzkov, ukončenie zmluvných vzťahov, „vyčistenie“ účtovníctva.
 21. Zostavenie a podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu skončenia likvidácie.
 22. Príprava konečnej správy o priebehu likvidácie.
 23. Vypracovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
 24. Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia resp. rozhodnutia jediného spoločníka o skončení likvidácie a schválení účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
 25. Oznámenie o skončení likvidácie daňovému úradu.
 26. Zverejnenie skončenia likvidácie v obchodnom vestníku.
 27. Odovzdanie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov daňovému úradu.
 28. Vyplatenie likvidačného zostatku.
 29. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 30. Výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 31. Vyplatenie preddavku na likvidáciu likvidátorovi od notára.

Ako vyzerá spolupráca pri likvidovaní spoločnosti

Spolupráca je úplne jednoduchá. Po oslovení našej spoločnosti,
že máte záujem o likvidáciu Vašej spoločnosti, Vám presné inštrukcie
pri jednotlivých krokoch vždy zrozumiteľne vysvetlíme. Ak sa bude
vyžadovať súčinnosť z Vašej strany, budete na to vždy z našej strany
vyzvaní. Vaša súčinnosť bude pozostávať predovšetkým z podpisu
alebo odsúhlasenia nami pripravených dokumentov.

Dĺžka procesu likvidácie s. r. o.

Celý proces likvidácie trvá minimálne 6 mesiacov. Proces likvidácie
sa predlžuje na minimálne 12 mesiacov, pokiaľ sa u spoločnosti vykonáva daňová kontrola alebo ku dňu zostavenia účtovnej závierky eviduje spoločnosť voči daňovému úradu daňový nedoplatok.

Dlzka Procesu Likvidacie
Na Co Si Treba Dat Hlavne Pozor

Na čo si treba dať pozor

Preddavok na likvidáciu

Pred samotným spustením likvidácie máte povinnosť zložiť
u notára preddavok na likvidáciu, a to vo výške 1 500 eur. Po
skončení likvidácie vyplatí notár tento preddavok likvidátorovi.

Znalecký posudok

V prípade, že Vaša spoločnosť vlastní majetok v hodnote vyššej
ako 10 % základného imania, musíte si dať vypracovať znalecký
posudok, ktorý sa následne zverejňuje v zbierke listín.

Cena za likvidáciu

Komplexné vykonanie likvidácie Vám vieme zabezpečiť za celkovú cenu 949 eur vrátane správnych poplatkov (pokiaľ ide o spoločnosť s jednoduchším účtovníctvom a bez potreby vypracovania znaleckého posudku). Uvedená suma už obsahuje aj správne poplatky.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo