Likvidácia spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra

Podnikanie neprináša so sebou vždy len úspechy a rast spoločnosti, ale každému sa v určitom štádiu podnikania môže stať, že sa zaoberá otázkou zlikvidovania vlastnej spoločnosti. Likvidácia je v porovnaní so založením spoločnosti náročnejší, drahší a omnoho zdĺhavejší proces. Našou veľkou výhodou je, že Vám pod jednou strechou komplexne zabezpečíme celý proces likvidácie a Vy sa nemusíte o nič starať.

Celý proces likvidácie trvá minimálne 6 mesiacov. Postup likvidácie sa predlžuje na minimálne 12 mesiacov, pokiaľ sa u spoločnosti vykonáva daňová kontrola alebo ku dňu zostavenia účtovnej závierky eviduje spoločnosť voči daňovému úradu daňový nedoplatok.

Likvidácia s. r. o. po 01.10.2020 zahŕňa:

 1. Zmluva o výkone funkcie likvidátora
 2. Súhlas likvidátora s vymenovaním za likvidátora
 3. Zloženie preddavku na likvidáciu u notára vo výške 1.500 eur
 4. Zápisnica z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie jediného spoločníka o vstupe do likvidácie – notársky overená
  (až zápisom likvidátora do obchodného registra vstupuje spoločnosť do likvidácie)
 5. Podpisový vzor likvidátora – notársky overený
 6. Plná moc na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred obchodným registrom, obchodným vestníkom a živnostenským registrom udelená advokátovi – notársky overená
 7. Plná moc na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred daňovým úradom, Sociálnou a zdravotnými poisťovňami udelená daňovému poradcovi – notársky neoverená
 8. Znalecký posudok na majetok presahujúci 10 % základného imania
 9. Schválenie znaleckého posudku valným zhromaždením resp. jediným spoločníkom na majetok presahujúci 10 % základného imania
 10. Uloženie znaleckého posudku v zbierke listín
 11. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri
 12. Zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku
 13. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 14. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom
 15. Preverenie, či je spoločnosť v predĺžení a prípadné vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia spoločnosti
 16. Podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie
 17. Zrušenie registrácie pre DPH, podanie posledného DPH priznania a vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH daňovému úradu
 18. Vytvorenie zoznamu prihlásených pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu
 19. Vytvorenie zoznamu majetku a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu
 20. Vysporiadanie jednotlivých pohľadávok a záväzkov, ukončenie zmluvných vzťahov, „vyčistenie“ účtovníctva
 21. Zostavenie a podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu skončenia likvidácie
 22. Konečná správa o priebehu likvidácie
 23. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
 24. Zápisnica z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie jediného spoločníka o skončení likvidácie a schválení účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
 25. Zverejnenie skončenia likvidácie v obchodnom vestníku
 26. Odovzdanie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov daňovému úradu
 27. Vyplatenie likvidačného zostatku
 28. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 29. Výmaz spoločnosti z obchodného registra
 30. Vyplatenie preddavku na likvidáciu likvidátorovi od notára
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo