Likvidácia spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra

Podnikanie neprináša so sebou vždy len úspechy a rast spoločnosti, ale každému sa v určitom štádiu podnikania môže stať, že vlastnú spoločnosť už nepotrebuje a chce sa jej „zbaviť“. Do úvahy prichádzajú viaceré alternatívy, ako naložiť s nepotrebnou spoločnosťou.

Likvidacia Spolocnosti A Jej Vymaz

Zlúčenie spoločnosti

Do úvahy prichádza aj zlúčenie nepotrebnej spoločnosti s inou spoločnosťou. Tento spôsob síce nie je jednoduchý a lacný, ale znamená bezpečné vysporiadanie sa s vlastnou spoločnosťou.

Ex offo výmaz

Ide o výmaz spoločnosti z úradnej moci, kedy súd na základe podnetu môže spoločnosť vymazať v prípade, že sú na to splnené zákonné podmienky. Je to však veľmi zdĺhavý proces a súd návrhu nakoniec ani nemusí vyhovieť. Aj tento spôsobuje okrem toho spojený s istými nákladmi na spracovanie takéhoto návrhu.

Likvidácia

Predstavuje bezpečný, na druhej strane však náročnejší a komplikovaný proces. Našou veľkou výhodou je, že Vám pod jednou strechou komplexne zabezpečíme celý proces likvidácie a Vy sa nemusíte už o nič starať.

Nezáväzný záujem
o likvidáciu spoločnosti

Postup pri likvidácii s. r. o.

 1. Príprava zmluvy o výkone funkcie likvidátora
 2. Vypracovanie súhlasu likvidátora s vymenovaním za likvidátora
 3. Zloženie preddavku na likvidáciu u notára vo výške 1.500 eur
 4. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia resp. rozhodnutia jediného spoločníka o vstupe do likvidácie – notársky overená (až zápisom likvidátora do obchodného registra vstupuje spoločnosť do likvidácie)
 5. Vyhotovenie dokumentu k podpisovému vzoru likvidátora – nevyhnutné notárske overenie
 6. Vypracovanie plnej moci na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred obchodným registrom, obchodným vestníkom a živnostenským registrom pre advokáta – nevyhnutné notárske overenie
 7. Príprava plnej moci na zastupovanie likvidátora počas likvidácie pred daňovým úradom, Sociálnou a zdravotnými poisťovňami pre daňového poradcu – nevyhnutné notárske overenie
 8. Znalecký posudok na majetok presahujúci 10 % základného imania
 9. Schválenie znaleckého posudku valným zhromaždením resp. jediným spoločníkom na majetok presahujúci 10 % základného imania
 10. Uloženie znaleckého posudku v zbierke listín
 11. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri
 12. Zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku
 13. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 14. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom
 15. Preverenie, či je spoločnosť v predĺžení a prípadné vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia spoločnosti
 16. Podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie
 17. Zrušenie registrácie pre DPH, podanie posledného DPH priznania a vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH daňovému úradu
 18. Vytvorenie zoznamu prihlásených pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu
 19. Vytvorenie zoznamu majetku a jeho uloženie v zbierke listín do 30 dní od vyhotovenia zoznamu
 20. Vysporiadanie jednotlivých pohľadávok a záväzkov, ukončenie zmluvných vzťahov, „vyčistenie“ účtovníctva
 21. Zostavenie a podanie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu skončenia likvidácie
 22. Príprava konečnej správy o priebehu likvidácie
 23. Vypracovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
 24. Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia resp. rozhodnutia jediného spoločníka o skončení likvidácie a schválení účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
 25. Oznámenie o skončení likvidácie daňovému úradu
 26. Zverejnenie skončenia likvidácie v obchodnom vestníku
 27. Odovzdanie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov daňovému úradu
 28. Vyplatenie likvidačného zostatku
 29. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 30. Výmaz spoločnosti z obchodného registra
 31. Vyplatenie preddavku na likvidáciu likvidátorovi od notára

Ako vyzerá spolupráca pri likvidovaní spoločnosti

Spolupráca je úplne jednoduchá. Po oslovení našej spoločnosti,
že máte záujem o likvidáciu Vašej spoločnosti, Vám presné inštrukcie
pri jednotlivých krokoch vždy zrozumiteľne vysvetlíme. Ak sa bude
vyžadovať súčinnosť z Vašej strany, budete na to vždy z našej strany
vyzvaní. Vaša súčinnosť bude pozostávať predovšetkým z podpisu
alebo odsúhlasenia nami pripravených dokumentov.

Dĺžka procesu likvidácie s. r. o.

Celý proces likvidácie trvá minimálne 6 mesiacov. Proces likvidácie
sa predlžuje na minimálne 12 mesiacov, pokiaľ sa u spoločnosti vykonáva daňová kontrola alebo ku dňu zostavenia účtovnej závierky eviduje spoločnosť voči daňovému úradu daňový nedoplatok.

Dlzka Procesu Likvidacie
Na Co Si Treba Dat Hlavne Pozor

Na čo si treba dať pozor

Preddavok na likvidáciu

Pred samotným spustením likvidácie máte povinnosť zložiť
u notára preddavok na likvidáciu, a to vo výške 1 500 eur. Po
skončení likvidácie vyplatí notár tento preddavok likvidátorovi.

Znalecký posudok

V prípade, že Vaša spoločnosť vlastní majetok v hodnote vyššej
ako 10 % základného imania, musíte si dať vypracovať znalecký
posudok, ktorý sa následne zverejňuje v zbierke listín.

Cena za likvidáciu

Komplexné vykonanie likvidácie Vám vieme zabezpečiť za celkovú cenu 935 eur vrátane správnych poplatkov (pokiaľ ide o spoločnosť s jednoduchším účtovníctvom a bez potreby vypracovania znaleckého posudku). Uvedená suma už obsahuje aj správne poplatky.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo