Ako pomáhame našim klientom

Ako pomáhame našim klientom

Rok 2020 je náročným rokom pre každého z nás. Núdzový stav nás neobmedzuje len v bežnom živote, ale aj v našich obchodných aktivitách a nedovoľuje nám cestovať tak, ako sme tomu boli ešte prednedávnom zvyknutí. Z podnikateľskej stránky sme sa museli viacerí prispôsobiť aktuálnej situácii, zmeniť svoju obchodnú stratégiu a viac si napomáhať, aby sme spoločne prešli týmto zložitým obdobím s čo najmenšou ujmou.

Aj my v TaxWise sa snažíme čo najlepšie sa vysporiadať so vzniknutou situáciou a byť čo najviac nápomocní našim klientom. Snažíme sa citlivo vnímať problémy našich klientov, byť ich spoľahlivým a podporujúcim partnerom. Kam sme sa teda v TaxWise posunuli a ako sa snažíme pomáhať našim klientom?

Férová a transparentná cena

U našich klientov zohľadňujeme ich lepšie a horšie časy fakturovaním flexibilných balíkov. Ak v čase obmedzenia podnikateľskej činnosti má náš klient menej dokladov na zaúčtovanie, naša cena sa tomu prostredníctvom flexibilných balíkov automaticky prispôsobuje a klient platí menej.

Počet účtovných položiek, ktoré našim klientom fakturujeme, si klient môže vždy preveriť v účtovnom denníku, ktorý našim klientom pravidelne zasielame spolu s faktúrou.

Všetko pod jednou strechou

Našim klientom neposkytujeme len bežné spracovanie účtovníctva a spracovanie miezd, ale pomocou našich skúsených kolegov zastrešujeme aj daňové poradenstvo, registrácie pre DPH a pomáhame aj s inými oblasťami. Rozšírili sme portfólio našich služieb o také oblasti, akými sú napríklad likvidácie, zlúčenia, posudzujeme nároky a vypracovávame žiadosti o poskytnutie štátnych príspevkov v súvislosti s koronou, pomáhame s dotáciami na novoprijatých zamestnancov. V prípade potreby pomáhame našim klientom aj s rôznymi povoleniami, vybavujeme A1 formuláre a iné dokumenty od štátnych inštitúcií.

Medzinárodné znalosti

Nie sme obmedzení na poskytovanie poradenstva len na slovenské územie, ale na základe našich bohatých skúseností pomáhame našim klientom aj s cezhraničnými transakciami. Popri poskytovaní medzinárodného daňového poradenstva pomáhame našim klientom aj s registráciami pre DPH a podávaním DPH priznaní v Rakúsku a v Nemecku. Na to využívame aj naše výborné znalosti nemeckého a anglického jazyka.

Neustále zvyšujeme kvalitu našich služieb

Počas korony sme sa intenzívne venovali nielen našim interným procesom a ich zefektívňovaniu, ale aj zvyšovaniu našej odbornej kvalifikácie. Internými a externými školeniami a neustálym sledovaním legislatívy sa snažíme poskytovať našim klientom stále lepší servis.

Našim klientom ideme v ústrety

Naša práca nepozostáva len z prevzatia dokladov od klienta a ich zaúčtovania, ale posudzujeme aj ich správnosť. Internými mechanizmami sa snažíme identifikovať prípadné problémy v účtovníctvach a daňovom nastavení našich klientov a buď ich hneď riešime automaticky interne alebo iniciatívne túto tému s klientom aj otvárame.

Na základe vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie našich klientov im navrhujeme optimálny model podnikania z daňového hľadiska, aby si naši klienti neznižovali z dôvodu nesprávneho nastavenia modelu podnikania ich čistý príjem.

„V oblasti účtovníctva, daní, spracovania miezd a podobných oblastí sa musíte neustále posúvať dopredu, vzdelávať sa a ísť naproti novým trendom. Len tak zaručíte, že budete aj v budúcnosti silným a spoľahlivým partnerom.“

Pravidelné reporty a priebežné daňové kalkulácie

Aby boli naši klienti v obraze, ako sa v priebehu roka darí ich firme, zasielame im na pravidelnej báze požadované reporty z účtovníctva. Okrem toho pred koncom roka vypracovávame iniciatívne našim klientom priebežné daňové kalkulácie, aby v dostatočnom predstihu vedeli, aký daňový výsledok môžu po skončení roka očakávať a aby vedeli ešte na daný stav v dostatočnom časovom predstihu zareagovať.

Pravidelná informovanosť a promptnosť

Okrem zasielania reportov pravidelne informujeme našich klientov aj o zmenách v legislatíve. Na bežné požiadavky našich klientov sa snažíme reagovať čo najskôr. Náročnejšie požiadavky našich klientov zodpovedáme v primeranom čase tak, aby naše služby spĺňali náročné požiadavky na kvalitu.

Dostupnosť

Prispôsobujeme sa našim klientom a zároveň zohľadňujeme aj aktuálnu potrebu dodržiavania istej izolácie. S našimi klientmi vieme odovzdávanie a preberanie dokumentácie, poskytovanie poradenstva a akúkoľvek komunikáciu riešiť aj na diaľku. Sme dostupní telefonicky, prostredníctvom videokonferencií ale samozrejme naďalej aj osobne.

Zavádzanie postupnej automatizácie

Moderná doba prináša so sebou nové výzvy a potrebu automatizácie. Netýka sa to len výrobných spoločností, oblasť účtovníctva sa v najbližších rokoch zmení na nepoznanie. Pozícia účtovníka obsadzuje horné priečky najohrozenejších profesií. My v TaxWise sa snažíme ísť tejto výzve oproti, a to postupným zavádzaním automatizácie. Skoré spustenie automatizácie bude mať priamy dopad aj na našich klientov, pretože naše služby sa stanú ešte viac cenovo dostupnejšími.

Už dnes poskytujeme našim klientom rôzne zľavy v prípade, keď namiesto manuálneho účtovania dokladov využívame ich import. Toto je jasný trend v súčasnosti umocnený ešte väčším tlakom na využívanie umelej inteligencie aj v oblasti účtovníctva. Naši klienti si môžu byť istí, že zavádzanie moderných technológií je pre nás prioritou. Neťažíme z toho len my, ale predovšetkým naši klienti.

Ak vás tieto naše silné stránky a naše smerovanie oslovili, budeme radi, ak sa na nás obrátite. Našou snahou je vždy si nastaviť jasné pravidlá, navzájom si vychádzať v ústrety a pomáhať si. Len tým dosiahneme to, že v konečnom dôsledku budú vždy spokojné obe strany.

Príklad

Klient podniká v oblasti poskytovania IT služieb. K 31.10.2020 dosiahol zo svojej činnosti výnosy vo výške 38.000 € a náklady vo výške 14.000 €, pričom v rámci nákladov má zohľadnené aj reprezentačné náklady vo výške 1.262 € a pokutu z daňového úradu vo výške 30 €. V roku 2020 uhradil náklady na spracovanie účtovnej závierky za rok 2019, ku ktorým v roku 2019 tvoril rezervu vo výške 120 € a preddavky na daň z príjmov spolu vo výške 1.350 €.

Ako vyzerá taká priebežná kalkulácia dane?

Výnosy: 38.000 €
Náklady: – 14.000 €
Výsledok hospodárenia: 24.000 €

Pripočítateľné položky: + 1.292 € (repre + pokuta)
Odpočítateľné položky: – 120 € (rezerva na závierku)
Základ dane: 25.172 €

Daň (15 %) 3.775,80 €
Zaplatené preddavky: – 1.350 €
Daň na úhradu: 2.425,80 €

Výsledok hospodárenia po zdanení: 20.224,20 € (výsledok hospodárenia mínus daň)

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo