Korona opatrenia pre zamestnancov

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších opatrení pre zamestnancov spojených s koronavírusom:

Náhrada mzdy

 • Pri povinnom zavretí prevádzky platí zamestnávateľ zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (platí od 04.04.2020).
 • Pri prekážke na strane zamestnávateľa napr. z dôvodu uzatvorenej prevádzky, ktorú zamestnávateľ nebol povinný uzavrieť, patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy.
 • Pokiaľ u zamestnávateľa pôsobí odborový orgán a zamestnávateľ sa s ním dohodol na inej výške náhrady mzdy (minimálne 60 %), platí zamestnávateľ náhradu mzdy v dohodnutej výške.
Oblasti opatrení

Ošetrovanie člena rodiny

 • Nárok na Ošetrovanie člena rodiny (OČR) vzniká zamestnancovi pri:
  • ošetrovaní dieťaťa do 11-ho roku života
  • ošetrovaní chorého dieťaťa do 16-ho roku života
  • ošetrovaní dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18-ho roku života
  • ošetrovaní príbuzného, ak je zariadenie sociálnych služieb zatvorené
 • Nárok na OČR patrí zamestnancovi na základe čestného vyhlásenia aj spätne od 16.03.2020.
 • OČR vypláca zamestnancovi Sociálna poisťovňa od prvého dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia pandémie.
 • OČR môže poberať v jednom období len jedna osoba bez ohľadu na to, koľko detí ošetruje; postupné poberanie OČR je možné (napr. otec 5 dní, potom matka ďalšie 3 dni).
 • Nárok na OČR nemajú dohodári.
 • Pri nároku na OČR nemôže zamestnanec poberať žiaden príjem, ani z iného právneho vzťahu.

Karanténna PN

 • Po 27.03.2020 platí karanténnu PN od 1. dňa Sociálna poisťovňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Pri klasickej PN platia pravidlá tak ako doteraz, t.j. zamestnávateľ platí prvé 3 dni náhradu mzdy vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalších 7 dní vo výške 55 %, od 11-ho dňa platí náhradu mzdy vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa.
 • Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov, karanténnu PN si môže dať vystaviť na všetky právne vzťahy (ak si chce vystaviť na daný právny vzťah karanténnu PN, nesmie z tohto právneho vzťahu poberať príjem, z iného za splnenia podmienok môže).

Daňová oblasť

 • Ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ zamestnancovi do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie.
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní doručí zamestnávateľ zamestnancovi do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tej istej lehote vráti zamestnancovi prípadný preplatok.
 • Ak si zamestnanec podáva daňové priznanie sám, je oprávnený podať daňové priznanie k dani z príjmov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie a v tej istej lehote je splatná aj daň z príjmov.

Odklad splátok úverov

 • Zamestnanci si môžu splátky úverov odložiť na základe žiadosti až o 9 mesiacov.
 • Počas odkladu splátok sa však úvery budú naďalej úročiť.
 • Odklad splátok sa nevzťahuje na kreditné karty.

Platenie zdravotných a sociálnych odvodov za 03/2020

Pre zamestnancov neplatí odklad platenia odvodov. Zo mzdy alebo z náhrady mzdy strhne zamestnávateľ sociálne a zdravotné odvody, tak ako doteraz, t.j. strhne mu 13,4 % zo mzdy.

Pracovnoprávne záležitosti

 • Zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi prácu z domu, ak to daná práca umožňuje (zamestnanec sa už nemôže domáhať chodenia do práce).
 • Zamestnanec môže pracovať z domu, ak to daná práca umožňuje (zamestnávateľ už nemôže nútiť zamestnanca chodiť do práce, aj keď na to prispôsobil pracovisko).
 • Zamestnanec má počas práce z domu z hľadiska pracovného času a nároku na príplatky rovnaké nároky, ako keby pracoval u zamestnávateľa v kancelárii.
 • Čerpanie dovolenky oznamuje zamestnávateľ zamestnancovi najmenej 7 dní vopred, pri nevyčerpanej dovolenke z roku 2019 len 2 dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe.
 • Zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi rozvrhnutie pracovného času najmenej 2 dni vopred s platnosťou najmenej na týždeň (aplikovateľné len pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase), ak sa s ním nedohodne na kratšej dobe.
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo