3. opatrenie – Príspevok pre zamestnávateľa, na mzdové náklady zamestnancov pri poklese tržieb alebo pri prekážkach na strane zamestnávateľa

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu na mzdu zamestnanca.

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí zamestnávateľ resp. SZČO spĺňať

 • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2021
 • zamestnávanie minimálne jedného zamestnanca
 • zamestnávateľ resp. SZČO vypláca svojim zamestnancom mzdu alebo náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku 
 • zamestnávateľ resp. SZČO nesmie so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou jeden resp. dva mesiace po mesiaci, za ktorý poberá príspevok
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe

Na koho je možné príspevok žiadať (podmienky musia byť splnené kumulatívne)

 • na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ resp. SZČO prijal do pracovného pomeru najneskôr 01.02.2021
 • na zamestnancov, ktorí sú v hlavnom pracovnom pomere, t.j. nie na dohodárov
 • na zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe
 • na zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ resp. SZČO nepoberá iný príspevok na mzdy

V akej výške je možné príspevok žiadať

V rámci opatrenia číslo 3 štát určil dve možnosti žiadosti o príspevok.

Opatrenie 3A

Úhrada časti mzdových nákladov, na čas, ktorý zamestnávateľ nemohol prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

 • 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 1100 eur

Pričom príspevok 3A nie je možné poskytnúť za čas, ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN,OČR) alebo čerpá dovolenku.

Opatrenie 3B

Príspevok podľa opatrenia 3B je 80% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb.

Pokles tržieb Výška príspevku
od 20,00 % - 39,99 % 270 €
od 40,00 % - 59,99 % 450 €
od 60,00 % - 79,99 % 630 €
od 80,00 % a viac 810 €

Určenie poklesu tržieb

 • porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napríklad január 2021 s januárom 2019)
 • porovnáva sa celoročný priemer za rok 2019 (t.j. 1/12 tržieb) s vykazovaným mesiacom, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná celý rok 2019
 • porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, avšak najneskôr k 01.02.2020
 • porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, avšak najneskôr k 02.09.2020
 • porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ sa zárobková činnosť začala vykonávať po 02.09.2020

* Žiadateľ si môže sám vybrať, ktorú alternatívu výpočtu poklesu tržieb uplatní. Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Pričom príspevok 3B nie je možné poskytnúť na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50% mesačného pracovného fondu prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN,dovolenka).

Spôsob a termín podania žiadosti resp. výkazu

 • Elektronickým podaním prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • Za mesiac november a december 2020 je možné žiadať o dotáciu až do konca februára 2021, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola zamestnancom vyplatená mzda.

Kedy bude poskytnutý príspevok

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku resp. po zaslaní výkazu za príslušný mesiac.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok na mzdu zamestnanca

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo