3. opatrenie – príspevok od štátu na mzdu zamestnanca

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu na mzdu zamestnanca.

Príspevok na mzdu zamestnanca

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí zamestnávateľ resp. SZČO spĺňať

 • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2020
 • zamestnávanie minimálne jedného zamestnanca
 • zamestnávateľ resp. SZČO vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku alebo mu resp. jej poklesli tržby
 • zamestnávateľ resp. SZČO nesmie so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou dva mesiace po mesiaci, za ktorý poberá príspevok
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • žiaden konkurz, likvidácia, nútená správa

Na koho je možné príspevok žiadať (podmienky musia byť splnené kumulatívne)

 • na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ resp. SZČO prijal do pracovného pomeru najneskôr 01.03.2020
 • na zamestnancov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR)
 • na zamestnancov, ktorí sú v hlavnom pracovnom pomere, t.j. nie na dohodárov
 • na zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe
 • na zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ resp. SZČO nepoberá iný príspevok na mzdy

V akej výške je možné príspevok získať

Štát určil dva spôsoby výpočtu príspevku. Zamestnávateľ si vyberie ten spôsob, ktorý mu viac vyhovuje, pričom ho použije na celé obdobie poskytovania príspevku.

Prvý spôsob:

 • náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac 880,00 eur na zamestnanca alebo

Druhý spôsob:

 • paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa
 • za marec 2020:
  • pri poklese tržieb o 10 %, príspevok 90 eur
  • pri poklese tržieb o 20 %, príspevok 150 eur
  • pri poklese tržieb o 30 %, príspevok 210 eur
  • pri poklese tržieb o 40 %, príspevok 270 eur
 • za apríl a neskoršie mesiace:
  • pri poklese tržieb o 20 %, príspevok 180 eur
  • pri poklese tržieb o 40 %, príspevok 300 eur
  • pri poklese tržieb o 60 %, príspevok 420 eur
  • pri poklese tržieb o 80 %, príspevok 540 eur
 • Pokles tržieb sa určí nasledovne:
  • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 (apríl 2020 s aprílom 2019, atď.) alebo
  • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
  • porovná sa marec 2020 s februárom 2020 (apríl 2020 s februárom 2020, atď.), ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019
 • Podmienkou pre poskytnutie príspevku druhým spôsobom je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu v danom mesiaci prekážku na svojej strane (PN, OČR, lekár, narodenie dieťaťa a pod.) alebo nečerpal dovolenku.

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č. 3A alebo 3B - názov žiadateľa - IČO žiadateľa

Elektronicky

Poštou

Iba výnimočne

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

 • na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode udrží zamestnávateľ resp. SZČO pracovné miesto
 • ak má zamestnávateľ resp. SZČO viac prevádzok na adresu úradu práce v územnom obvode svojho sídla

Do kedy podať dokumenty

Za marec 2020 do 15.05.2020, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku, t.j. za apríl 2020 do 31.05.2020.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok na mzdu zamestnanca

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo