5. opatrenie – príspevok pre fyzické osoby bez príjmu

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pre fyzické osoby bez príjmu.

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí fyzická osoba spĺňať

 • nesmie byť poberateľom (predčasného) starobného dôchodku, invalidného alebo výsluhového dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
 • nesmie byť členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • nesmie byť žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“
 • nemá žiadne nedoplatky voči štátnym inštitúciám
 • nie je voči nej vedený výkon rozhodnutia (zabavenie veci, súdny príkaz, nútená dražba a pod.)

Na koho je možné príspevok žiadať

Fyzická osoba žiada príspevok sama na seba.

V akej výške je možné príspevok získať

300 eur mesačne, avšak v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

E-mailom

Poštou

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou na:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokument

Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Do kedy podať dokument

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne po jej schválení.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pre fyzické osoby bez príjmu

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 19 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste povinne zatvorenou prevádzkou alebo nie,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo