5. opatrenie – príspevok pre fyzické osoby bez príjmu

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pre fyzické osoby bez príjmu.

Príspevok pre fyzické osoby bez príjmu

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí fyzická osoba spĺňať

 • nesmie byť poberateľom (predčasného) starobného dôchodku, invalidného alebo výsluhového dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
 • nesmie byť príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie
 • nesmie byť žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“
 • nemá žiadne nedoplatky voči štátnym inštitúciám
 • nie je voči nej vedený výkon rozhodnutia (zabavenie veci, súdny príkaz, nútená dražba a pod.)

Na koho je možné príspevok žiadať

Fyzická osoba žiada príspevok sama na seba.

V akej výške je možné príspevok získať

 • 105 eur za 03/2020
 • 210 eur za ďalšie mesiace

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

Poštou

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou na:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokument

Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Do kedy podať dokument

 • za marec a apríl 2020 do 15.05.2020
 • za máj 2020 fyzická osoba žiadosť opäť nepodáva, Ministerstvo práce vyplatí príspevok automaticky, pokiaľ fyzická osoba do 20.05.2020 neoznámi, že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne po jej schválení.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pre fyzické osoby bez príjmu

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 19 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste povinne zatvorenou prevádzkou alebo nie,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo