1. opatrenie – Príspevok na mzdové náklady zamestnanca pri povinne zatvorenej prevádzke

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pri povinne zatvorenej prevádzke.

Kto môže žiadať:

Zamestnávatelia resp. SZČO musia v prvom rade posúdiť, či patria medzi tie subjekty, ktoré museli povinne zavrieť svoju prevádzku.

Aké podmienky musí zamestnávateľ resp. SZČO spĺňať

 • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 02.09.2020
 • zamestnávanie minimálne jedného zamestnanca
 • zamestnávateľ resp. SZČO vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku
 • zamestnávateľ resp. SZČO nesmie so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou jeden resp. dva mesiace po mesiaci, za ktorý poberá príspevok
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe

Na koho je možné príspevok žiadať (podmienky musia byť splnené kumulatívne)

 • na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ resp. SZČO prijal do pracovného pomeru najneskôr 02.09.2020
 • na zamestnancov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR)
 • na zamestnancov, ktorí sú v hlavnom pracovnom pomere, t.j. nie na dohodárov
 • na zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe
 • na zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ resp. SZČO nepoberá iný príspevok na mzdy

V akej výške je možné príspevok získať

80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 1100 eur.

Spôsob a termín podania žiadosti resp. výkazu

 • Elektronickým podaním prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • Za mesiac október 2020 do januára 2021, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola zamestnancom vyplatená mzda.

Kedy bude poskytnutý príspevok

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku resp. po zaslaní výkazu za príslušný mesiac.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pri udržaní zamestnanosti

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste povinne zatvorenou prevádzkou alebo nie,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Nezáväzná objednávka
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo