1. opatrenie – príspevok od štátu pri povinne zatvorenej prevádzke

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pri povinne zatvorenej prevádzke.

Príspevok pri povinne zatvorenej prevádzke

Kto môže žiadať:

Zamestnávatelia,

ktorí museli povinne zavrieť svoju prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Ďalšie opatrenia pre zamestnávateľov

SZČO,

ktoré museli povinne zavrieť prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a zároveň zamestnávajú zamestnancov.
Ďalšie opatrenia pre živnostníkov.

Zamestnávatelia resp. SZČO musia v prvom rade posúdiť, či patria medzi tie subjekty, ktoré museli povinne zavrieť svoju prevádzku.

Aké podmienky musí zamestnávateľ resp. SZČO spĺňať

 • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2020
 • zamestnávanie minimálne jedného zamestnanca
 • zamestnávateľ resp. SZČO vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku
 • zamestnávateľ resp. SZČO nesmie so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou dva mesiace po mesiaci, za ktorý poberá príspevok
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • žiaden konkurz, likvidácia, nútená správa

Na koho je možné príspevok žiadať (podmienky musia byť splnené kumulatívne)

 • na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ resp. SZČO prijal do pracovného pomeru najneskôr 01.03.2020
 • na zamestnancov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR)
 • na zamestnancov, ktorí sú v hlavnom pracovnom pomere, t.j. nie na dohodárov
 • na zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe
 • na zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ resp. SZČO nepoberá iný príspevok na mzdy

V akej výške je možné príspevok získať

 • 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac 1 100,00 eur na zamestnanca
 • maximálna celková výška príspevku je 800 000 eur na jedného zamestnávateľa resp. SZČO

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č.1 - názov žiadateľa - IČO

Elektronicky

Poštou

Iba výnimočne

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

 • na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode udrží zamestnávateľ resp. SZČO pracovné miesto
 • ak má zamestnávateľ resp. SZČO viac prevádzok, na adresu úradu práce v územnom obvode svojho sídla

Do kedy podať dokumenty

Za marec 2020 do 15.05.2020, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku, t.j. za apríl 2020 do 31.05.2020.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pri udržaní zamestnanosti

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste povinne zatvorenou prevádzkou alebo nie,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo