1. opatrenie – Príspevok na mzdové náklady zamestnanca pri povinne zatvorenej prevádzke

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pri povinne zatvorenej prevádzke.

Kto môže žiadať:

Zamestnávatelia resp. SZČO musia v prvom rade posúdiť, či patria medzi tie subjekty, ktoré museli povinne zavrieť svoju prevádzku.

Aké podmienky musí zamestnávateľ resp. SZČO spĺňať

 • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2021
 • zamestnávanie minimálne jedného zamestnanca
 • zamestnávateľ resp. SZČO vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy
 • zamestnávateľ resp. SZČO nesmie so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou jeden resp. dva mesiace po mesiaci, za ktorý poberá príspevok
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe

Na koho je možné príspevok žiadať (podmienky musia byť splnené kumulatívne)

 • na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ resp. SZČO prijal do pracovného pomeru najneskôr 01.02.2021
 • na zamestnancov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR)
 • na zamestnancov, ktorí sú v hlavnom pracovnom pomere, t.j. nie na dohodárov
 • na zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe
 • na zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ resp. SZČO nepoberá iný príspevok na mzdy

V akej výške je možné príspevok získať

80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 1100 eur.

Príspevok sa poskytuje len za čas, ktorý zamestnanec čerpal prekážky na strane zamestnávateľa. (Nie za hodiny, ktoré bol zamestnanec na PN, OČR, čerpal dovolenku atď.)

Spôsob a termín podania žiadosti resp. výkazu

 • Elektronickým podaním prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • Za mesiac november a december 2020 je možné žiadať o dotáciu až do konca februára 2021, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola zamestnancom vyplatená mzda.

Kedy bude poskytnutý príspevok

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku resp. po zaslaní výkazu za príslušný mesiac.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pri udržaní zamestnanosti

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste povinne zatvorenou prevádzkou alebo nie,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Nezáväzná objednávka
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo