2. opatrenie – Príspevok pre SZČO pri poklese tržieb

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pri poklese tržieb.

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí SZČO spĺňať

 • začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2021
 • SZČO musela byť nemocensky a dôchodkovo poistená do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021 alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny (SZČO, ktorá vznikla v roku 2019 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2020 resp. k 01.02.2021; SZČO, ktorá vznikla v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021)
 • nesmie mať zrušenú alebo pozastavenú živnosť
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe

Na koho je možné príspevok žiadať

SZČO žiada príspevok sama na seba, nie na zamestnancov.

V akej výške je možné príspevok žiadať

Pokles tržieb Výška príspevku
od 20,00 % - 39,99 % 270 €
od 40,00 % - 59,99 % 450 €
od 60,00 % - 79,99 % 630 €
od 80,00 % a viac 810 €

Určenie poklesu tržieb

 • porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napríklad január 2021 s januárom 2019)
 • porovnáva sa celoročný priemer za rok 2019 (t.j. 1/12 tržieb) s vykazovaným mesiacom, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná celý rok 2019
 • porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, avšak najneskôr k 01.02.2020
 • porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ bola zárobková činnosť vykonávaná len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, avšak najneskôr k 02.09.2020
 • porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, pokiaľ sa zárobková činnosť začala vykonávať po 02.09.2020

* Žiadateľ si môže sám vybrať, ktorú alternatívu výpočtu poklesu tržieb uplatní. Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

** Žiadateľ, ktorý má viac prevádzok, porovnáva tržby v rámci jedného IČO.

SZČO a pracovný pomer

SZČO, ktorá žiada o príspevok môže mať zároveň uzatvorený pracovný pomer. Od výšky príspevku zodpovedajúcemu príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru.

Aké dokumenty vyplniť

Za mesiac november a december 2020 je možné žiadať o dotáciu až do konca februára 2021, inak do dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie príspevku.

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č.2 - názov žiadateľa - IČO

Poštou

Iba výnimočne

Elektronicky

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

Na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode vykonáva SZČO samostatnú zárobkovú činnosť.

Kedy bude poskytnutý príspevok

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku resp. po zaslaní výkazu za príslušný mesiac.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pri poklese tržieb

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo