Podnik v ťažkostiach

Jednou z podmienok, ktorú musí SZČO spĺňať, aby si od štátu mohla žiadať príspevok je, že SZČO nie je k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Pri určení, či SZČO je podnikom v ťažkostiach, sa v prvom rade rozlišuje, či ide o malý a stredný podnik (MSP) alebo nie.

Čo je malý a stredný podnik?

Za malý a stredný podnik sa považujú tie právnické alebo fyzické osoby, ktoré:
 • zamestnávajú < ako 250 osôb a
 • majú ročný obrat < 50 miliónov eur alebo hlavné aktíva < 43 miliónov eur

Kedy je malý a stredný podnik v ťažkostiach?

Pri stanovení, či je malý a stredný podnik (MSP) v ťažkostiach, je dôležité, či malý a stredný podnik existuje menej ako 3 roky alebo nie.

MSP existuje menej ako 3 roky

Ak malý a stredný podnik existuje menej ako 3 roky, tak sa sleduje len jedna podmienka, a síce, či podnik spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v zákone o konkurze, t.j. či

 • na neho bolo začaté konkurzné konanie,
 • bol na neho vyhlásený konkurz,
 • bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
 • zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Ak malý a stredný podnik spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, je podnikom v ťažkostiach.

MSP existuje 3 a viac rokov

Sledujú sa 2 podmienky, a síce či

podnik spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v zákone o konkurze alebo
akumulované straty > ½ základného imania

Ak malý a stredný podnik spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, je podnikom v ťažkostiach.

Veľký podnik

Kedy je veľký podnik v ťažkostiach?

Za veľký podnik sa považuje podnik, ktorý
 • zamestnáva > ako 250 osôb alebo
 • má ročný obrat > 50 miliónov eur alebo hlavné aktíva > 43 miliónov eur
Sledujú sa 3 podmienky, a síce či
  • podnik spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v zákone o konkurze alebo
  • akumulované straty > ½ základného imania alebo
  • za posledné 2 roky bol účtovný pomer celkových záväzkov podniku k vlastnému imaniu > 7,5 a pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k nákladovým úrokom < 1,0
Ak veľký podnik spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, je podnikom v ťažkostiach. Vzorec na výpočet podniku v ťažkostiach.
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo