Daň z príjmov 2024

Zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby

 

Na zdaňovacie obdobia, ktoré sa začnú po 1. januári 2024, sa zavádza minimálna daň tak, ako tomu bolo do konca roku 2017. To znamená, že aj spoločnosti, ktoré dosiahnu minimálny zisk alebo stratu budú musieť od roku 2024 platiť minimálnu daň, a to

Daň z príjmovMinimálna daň pre právnické osobyZdanenie obdobia po 1. januári 2024Minimálny zisk a strata spoločnostíVýška zdaniteľných výnosov a minimálna daňFyzické osoby a neziskové organizácieZmena v sadzbe dane z príjmovSadzba dane z príjmov 15 %Zvýšenie zrážkovej dane z dividendSadzba zrážkovej dane 10 %Spoločnosti v likvidácii a zdanenie ziskuZvýšenie hranice pre mikrodaňovníkovNová hranica pre mikrodaňovníkov 60 000 eurZrušenie zvýhodneného zdanenia kryptomienZdanenie kryptomien od 1. januára 2024Novely v zákone o daniachZdanenie podielov na ziskuÚčinnosť zmien od 1. januára 2024Daňové povinnosti spoločnostíZmeny v daňovej legislatíve

Výška zdaniteľných výnosov (príjmov)

Minimálna daň

menej ako 50 000 eur za rok

                           340 eur

viac ako 50 000 a menej ako 250 000 eur za rok

                           960 eur

viac ako 250 000 a menej ako 500 000 eur za rok

                         1 920 eur

viac ako 500 000 eur za rok

                         3 840 eur


Daň z príjmovMinimálna daň pre právnické osobyZdanenie obdobia po 1. januári 2024Minimálny zisk a strata spoločnostíVýška zdaniteľných výnosov a minimálna daňFyzické osoby a neziskové organizácieZmena v sadzbe dane z príjmovSadzba dane z príjmov 15 %Zvýšenie zrážkovej dane z dividendSadzba zrážkovej dane 10 %Spoločnosti v likvidácii a zdanenie ziskuZvýšenie hranice pre mikrodaňovníkovNová hranica pre mikrodaňovníkov 60 000 eurZrušenie zvýhodneného zdanenia kryptomienZdanenie kryptomien od 1. januára 2024Novely v zákone o daniachZdanenie podielov na ziskuÚčinnosť zmien od 1. januára 2024Daňové povinnosti spoločnostíZmeny v daňovej legislatíve
Minimálnu daň nebudú platiť fyzické osoby, neziskové organizácie, spoločnosti v konkurze alebo v likvidácii a ani tie spoločnosti, ktoré podávajú daňové priznanie po prvýkrát.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 mesiacov sa minimálna daň vypočíta v alikvotnej výške podľa počtu mesiacov.

 

O zaplatenú minimálnu daň si bude môcť spoločnosť znížiť svoju daňovú povinnosť v nasledujúcich troch rokoch, pokiaľ vykáže dostatočnú daňovú povinnosť.

Zmena pri zníženej sadzbe dane z príjmov vo výške 15 %

Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2023 platí právnická
osoba a fyzická osoba – podnikateľ daň z príjmov vo výške 15 %,
pokiaľ ich zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahnu za rok 49 790 eur.
Od roku 2024 sa táto hranica zvyšuje na 60 000 eur. 

Zvýšenie zrážkovej dane z dividend

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zvyšuje zrážková daň
z podielov na zisku (dividend) zo súčasných 7 % na 10 %. Vyššie zdanenie
podielov na zisku sa bude týkať len ziskov dosiahnutých po 1. januári 2024.
Podiely na zisku za rok 2023 budú podliehať naďalej zdaneniu vo výške 7 %,
a to bez ohľadu na rok, kedy bude tento podiel na zisku vyplatený.

Zvýšenie zrážkovej dane zo 7 % na 10 % sa týka aj
spoločností v likvidácii, ak im po skončení likvidácie zostane likvidačný
zostatok na vyplatenie. Vyššia zrážková daň z likvidačného zostatku sa
bude týkať až tých spoločností, ktoré vstúpia do likvidácie po 1. januári 2024.

Zvýšenie hranice pre mikrodaňovníka

Podľa doterajších pravidiel sa za mikrodaňovníka považovala
tá fyzická resp. právnická osoba, ktorá okrem splnenia ďalších podmienok
dosiahla zdaniteľné výnosy (príjmy) maximálne vo výške 49.790 eur za zdaňovacie
obdobie. Podľa nových pravidiel sa za mikrodaňovníka bude považovať taká osoba,
ktorej zdaniteľné výnosy nepresiahnu za zdaňovacie obdobie 60 000 eur (okrem
splnenia ďalších podmienok). Táto zmena sa bude týkať až zdaňovacieho obdobia
začínajúceho najskôr 1. januára 2024.

Zrušenie zvýhodneného zdanenia kryptomien

S účinnosťou od 1. januára 2024 malo začať platiť
zvýhodnené zdanenie kryptomien. Namiesto zdanenia vo výške 19 % resp. 25 % malo
začať platiť 7%-né zdanenie. Prijatou novelou zákona sa toto zvýhodnené
zdanenie ruší a naďalej bude platiť zdanenie podľa doterajších pravidiel.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo