Dotácia na nájomné

O dotáciu Ministerstva hospodárstva môže žiadať každá osoba, ktorá má v prenájme obchodný priestor a ten nemohla z dôvodu vládnych opatrení užívať.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o dotáciu na nájomné od ministerstva hospodárstva.

Cieľom dotácie je, aby prenajímateľ odpustil časť nájomného v prospech nájomcu. Nájomné, ktoré nie je súčasťou zľavy, prenajímateľ započíta s poskytnutou dotáciou.

Kto môže žiadať o dotáciu na nájomné

Žiadosť predkladá prenajímateľ, ktorý môže byť:

 • Fyzická osoba – podnikateľ
 • Fyzická osoba – nepodnikateľ
 • Právnická osoba – podnikateľ
 • Právnická osoba – nepodnikateľ

Na aký obchodný priestor je možné čerpať dotáciu na nájomné

 • miestnosť
 • časť miestnosti 
 • súbor miestností (napríklad predajňa, ku ktorej prináleží skladový priestor).

Tento priestor musí slúžiť na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb konečnému spotrebiteľovi a nesmie byť rozhodnutím stavebného úradu evidovaný ako priestor, určený na bývanie.

Podmienky čerpania dotácie na nájomné

 • Obchodný priestor musí byť v nájme od 01.08.2020 a skôr.
 • Prenájom musí byť dohodnutý nájomnou alebo obdobnou zmluvou.
 • Nájomca nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie.
 • Nájomca nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie.
 • Nájomca nie je prijímateľom pomoci na záchranu alebo pomoci na reštrukturalizáciu.
 • Voči nájomcovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 • Výhodou dotácie na nájomné je, že Ministerstvo hospodárstva nepreveruje nedoplatky na daniach alebo odvodoch ako pri iných dotáciách.

V akej výške je možné žiadať o dotáciu

Nájomca žiada o dotáciu prostredníctvom prenajímateľa. Dotácia je poskytnutá v takej výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájmu, avšak maximálne 50% z nájmu.

V prípade, že nájomné zahŕňa aj iné služby spojené s nájmom, napríklad upratovanie priestorov a energie, dotácia sa na tieto služby nevzťahuje.

Za aké obdobie je možné žiadať dotáciu

 • Žiadosť sa podáva za počet dní, kedy bolo Úradom verejného zdravotníctva nariadené zatvorenie alebo obmedzenie obchodného priestoru.
 • Prehľad aktuálnych platných opatrení nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Žiadosť sa predkladá vždy spätne.

Príklad: Vládnym rozhodnutím boli odo dňa 18.11.2020 do 18.12.2020 uzatvorené všetky kaderníctva. Žiadosť o dotáciu na nájomné bude prenajímateľ žiadať za obdobie 31 dní.

Žiadosť o dotáciu krok za krokom

Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a musí byť elektronicky podpísaná prenajímateľom a nájomcom.

 1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného.
 2. Prenajímateľ vyplní „Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné“, cez portál slovensko.sk pomocou formulára.
 3. Takto vyplnenú žiadosť prenajímateľ sprístupní na elektronický podpis nájomcovi pomocou voľby „podpis viacerými osobami“.
 4. Nájomca má 48 hodín na to, aby žiadosť skontroloval a podpísal.
 5. Po podpísaní žiadosti nájomcom, podpíše na záver žiadosť prenajímateľ.
 6. Až po podpísaní a odkontrolovaní žiadosti oboma stranami, prenajímateľ formulár odošle.
 • Dotácia bude poskytnutá na účet prenajímateľa a započítaná s pohľadávkou voči nájomcovi.
 • Pre prístup na portál slovensko.sk je potrebné disponovať občianskym preukazom s čipom, ktorý je aktivovaný na elektronické používanie.

Do kedy je potrebné odoslať žiadosť o dotáciu

Termín nie je stanovený. Je viazaný na uvoľnenie opatrení Úradom verejného zdravotníctva a opätovné plnohodnotné využívanie obchodného priestoru.

Kedy bude dotácia poskytnutá

Bezodkladne po kontrole splnenia podmienok a formálnych náležitostí odoslanej žiadosti.

Pomoc s dotáciou na nájomné
Cena 49 eur
Nezáväzná objednávka
Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo