4. opatrenie - Príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pre SZČO a jednoosobové s.r.o..

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí SZČO spĺňať (Opatrenie 4A):

 • nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti od 01.01.2021, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku
 • SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť
 • SZČO nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny
 • začiatok prevádzkovania živnosti u SZČO musel byť najneskôr k 01.02.2021
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe
 • nie je uložený trest zákazu prijímať dotácie
 • nie je voči subjektu nárokované vrátenie pomoci

Aké podmienky musí konateľ jednoosobovej s.r.o. spĺňať (Opatrenie 4B):

 • nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti od 01.01.2021, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, jediným spoločníkom a nie je zároveň jej zamestnancom
 • nie je spoločník v inej s.r.o.
 • spoločnosť vznikla najneskôr k 01.02.2021
 • ak spoločnosť existovala počas celého roku 2019 resp.časť roku 2019, zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie (ktoré skončilo k 31.12.2019) nesmel presiahnuť 9 600 eur a zároveň kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur resp. ak spoločnosť existovala len časť roku 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600/12 x počet mesiacov a kumulatívny obrat bol minimálne 2 400/12 x počet mesiacov
 • ak spoločnosť vznikla počas roku 2020, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 / 12 x počet mesiacov existencie a kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 / 12 x počet mesiacov existencie do konca roka 2020
 • ak spoločnosť vznikla počas roku 2021 (najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 / 12 x počet mesiacov existencie a kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 / 12 x počet mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe
 • nie je uložený trest zákazu prijímať dotácie
 • nie je voči subjektu nárokované vrátenie pomoci

Na koho je možné príspevok žiadať

SZČO resp. fyzická osoba (konateľ s.r.o.) žiada príspevok na seba.

V akej výške je možné príspevok získať

315 eur na mesiac.

Dokumenty a termín pre podanie žiadosti resp. výkazu

Za mesiac november a december 2020 je možné žiadať o dotáciu až do konca februára 2021, inak do dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie príspevku.

4A
4B

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č. 4A alebo 4B - názov žiadateľa - IČO žiadateľa)

Poštou

Iba výnimočne

Elektronicky

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

Na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje SZČO svoju činnosť.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku resp. po zaslaní výkazu za príslušný mesiac.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo