Pomoc so žiadosťou o príspevok

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok

Až 1/2 podaných žiadostí o poskytnutie príspevku z dôvodu povinne zatvorenej prevádzky alebo z dôvodu poklesu tržieb obsahovala formálne chyby. Aj formálne správne podaná žiadosť neznamená hneď automaticky, že žiadateľ má na príspevok nárok. Žiadateľ totižto musí spĺňať viacero podmienok, aby mu nárok na príspevok vôbec mohol vzniknúť.

Podmienky na priznanie príspevku

Okrem podmienok špecifických pre príspevok na udržanie zamestnanosti pri povinne zatvorenej prevádzke a pre príspevok pri poklese tržieb musí firma resp. SZČO vo všeobecnosti spĺňať tieto podmienky:

  • vznik spoločnosti resp. začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2020
  • firma resp. SZČO nesmie byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
  • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
  • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
  • žiaden konkurz, likvidácia, nútená správa

Obzvlášť náročné je posúdenie, či zamestnávateľ spadá do kategórie povinne zatvorenej prevádzky a či je k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. Posudzovanie splnenia podmienok si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť, odborné znalosti a skúsenosti.

Negatívne dopady pri nesprávne podanej žiadosti

Na formálne nesprávne podanú žiadosť síce štát upozorní a po odstránení týchto formálnych chýb príspevok poskytne, avšak spätne bude štát kontrolovať, či žiadateľ na príspevok vôbec nárok mal.

Ak sa neskôr ukáže, že žiadateľ podmienky na poskytnutie príspevku nesplnil, bude musieť poskytnutý príspevok nielen vrátiť ale môže to pre neho priniesť aj trestnoprávne dôsledky (podvod, subvenčný podvod, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

Pomoc pri žiadaní príspevkov od štátu

Aby ste predišli prípadným negatívnym finančným a trestnoprávnym dôsledkom, odporúčame Vám vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku s odborníkom. Na základe Vašej požiadavky Vám preveríme, či spĺňate všetky podmienky, aby ste o finančný príspevok mohli žiadať a vyplníme žiadosť za Vás tak, aby neobsahovala žiadne formálne chyby.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo