Zmeny V Socialnom A Zdravotnom Poisteni 2021

Zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení od 1.1.2021

Nový rok prináša okrem zmien v poskytovaní sociálnych dávok aj zvýšenie minimálnych odvodov živnostníkom. V našom článku Vám prinášame prehľad ďalších podstatných zmien.

Zdravotné poistenie

Zvýšenie minimálnych zdravotných odvodov živnostníkov

Od 1. januára 2021 sa minimálne mesačné zdravotné odvody zvyšujú živnostníkom zo súčasných 70,91 eur na 76,44 eur.

Zavedenie ďalšej elektronizácie pri návšteve lekára

Od roku 2021 má byť pri návšteve lekára umožnené, preukázať sa preukazom poistenca aj prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo uvedením rodného čísla, ktoré si lekár bude môcť overiť v systéme zdravotného poistenia.

Sociálne poistenie

Zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov živnostníkov

Od 1. januára 2021 sa minimálne mesačné sociálne odvody zvyšujú živnostníkom zo súčasných 167,89 eur na 180,99 eur.

Platenie sociálnych odvodov živnostníkov

Živnostníci, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali v predĺženej lehote po 31. marci 2020, budú na základe tohto daňového priznania platiť sociálne odvody od 1. februára 2021. Novú výšku sociálnych odvodov oznámi Sociálna poisťovňa týmto živnostníkom písomne do 22. februára 2021. Prvý nový odvod do Sociálnej poisťovne budú živnostníci povinní uhradiť v lehote do 8. marca 2021.

Platenie sociálnych odvodov sa týka len tých živnostníkov, ktorí za rok 2019 dosiahli príjmy v celkovej výške viac ako 6 078 eur.

Odklad splatnosti odvodov živnostníkov

Zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb nad 40 % si v roku 2020 mohli posunúť platenie sociálnych odvodov za mesiace marec, máj, jún a júl do 31. decembra 2020. Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu ohľadne koronavírusu sa platenie týchto odvodov posúva až na 30. jún 2021.

Zároveň sa posúva odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020 až do 30. júna 2021.

Automatické odhlásenie zamestnávateľa zo sociálneho poistenia

Podľa nových pravidiel sa zamestnávateľ už nebude musieť odhlasovať zo systému sociálneho poistenia, keď prestane zamestnávať posledného zamestnanca, ale Sociálna poisťovňa tak za neho upraví automaticky.

Zrušenie oznamovacej povinnosti

Zamestnávatelia nebudú musieť podľa nových pravidiel oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch ich zamestnancov, ktorými sú zmena priezviska, dátumu a miesta narodenia, miesta trvalého pobytu. Sociálna poisťovňa bude tieto údaje získavať priamo z Registra fyzických osôb. Zrušenie tejto oznamovacej povinnosti sa týka aj živnostníkov.

Táto oznamovacia povinnosť zamestnávateľa však zostáva pri zamestnancoch, ktorí na Slovensku nemajú trvalý alebo prechodný pobyt, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene zamestnávateľ dozvedel.

Zároveň sa ruší oznamovacia povinnosť zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Predlženie poskytovania ošetrovného

Od 1. apríla 2021 sa predĺži poskytovanie „bežného“ ošetrovného (OČR) z 10 na 14 dní. Táto dávka sa v súčasnosti vypláca najdlhšie 10 dní, od apríla sa jej poskytovanie predĺži na najviac 14 dní.

Zavedenie novej nemocenskej dávky – tehotenského

Od 1. apríla 2021 sa zavádza aj nová nemocenská dávka, ktorou bude tehotenské.

Nárok na dávku vznikne od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na tehotenské budú mať tie ženy, ktoré ku dňu vzniku nároku na tehotenskú dávku boli nemocensky poistené najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Na záver by sme chceli podotknúť, že vyššie uvedené zmeny sme uviedli v zjednodušenej interpretácii. Pri aplikácii konkrétneho ustanovenia zákona odporúčame sa vždy vopred poradiť s daňovým poradcom.

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo