podanie danoveho priznania pri predaji nehnutelnosti blog

Podanie daňového priznania pri predaji nehnuteľnosti

V priebehu uplynulých dní ste si mohli v schránke nájsť list od finančnej správy, v ktorej Vás upozorňuje na priznanie a zaplatenie dane z príjmov z dôvodu predaja nehnuteľnosti. Takýto list poslala finančná správa každému daňovníkovi, ktorý previedol vlastníctvo k nehnuteľnosti v rokoch 2015 až 2019, pričom v daňovom priznaní nevykázal tento príjem. Finančná správa chce takýmto preventívnym krokom dosiahnuť to, aby daňovníci sami a dobrovoľne priznali takýto príjem a príslušnú daň odviedli. Pre každého, koho sa vyššie uvedené týka, sme pripravili sumár tých najdôležitejších informácií.

Koho sa týka táto povinnosť?

 Podľa § 8 ods. písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa za príjem podliehajúci dani považuje príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Uvedené znamená, že pokiaľ ste predali nehnuteľnosť,  máte povinnosť odviesť z tohto príjmu daň. Zákon o dani z príjmov však ukladá aj výnimky, kedy je tento príjem od dane oslobodený.

Koho sa táto povinnosť netýka?

§ 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uvádza, kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti od dane oslobodený:

  • pokiaľ ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov a táto nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku alebo od vyradenia obchodného majetku ubehlo viac ako 5 rokov,
  • pokiaľ ste nehnuteľnosť zdedili v priamom rade (rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) a doba, od kedy poručiteľ (zosnulý) vlastnil nehnuteľnosť spolu s obdobím od kedy ste nehnuteľnosť nadobudli Vy je aspoň 5 rokov,
  • pokiaľ ste nehnuteľnosť darovali a z takéhoto darovania Vám nevznikol žiadny príjem,
  • pokiaľ ste predali nehnuteľnosť, ktorá Vám bola vydaná v rámci reštitúcie,
  • pokiaľ ste predali nehnuteľnosť zahrnutú do konkurznej podstaty.

Napríklad: 

Váš starý otec kúpil dňa 09.02.2013 byt. Dňa 09.03.2016 ste tento byt zdedili. Byt ste predali dňa 26.07.2020. Nehnuteľnosť ste dokopy vlastnili vyše 7 rokov (3 roky poručiteľ a vyše 4 roky dedič), a teda tento príjem je od dane oslobodený.

Čo robiť pokiaľ vzniká povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

V prípade, že Vám vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ste povinný tento príjem vysporiadať v svojom daňovom priznaní. Tento príjem je možné vysporiadať len cez tlačivo daňového priznania z príjmov fyzickej osoby typ B.

Pokiaľ ste si túto povinnosť nesplnili v riadnom daňovom priznaní za príslušný rok, Finančná správa odporúča všetkým daňovníkom priznať príjmy z prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti dodatočným daňovým priznaním, a to do 31.03.2021.

V prípade, že daňovník podá sám dodatočné daňové priznanie, daňový úrad je povinný vyrubiť pokutu vo výške 3% p.a. z rozdielu na dani, pričom pokuta sa ráta za každý deň omeškania.

V prípade, že daňová kontrola zistí rozdiel na dani, je povinná vyrubiť Vám aj pokutu vo výške 10 % p.a. z rozdielu na dani, pričom pokuta sa ráta za každý deň omeškania.

V akej výške budem platiť daň?

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa počíta z rozdielu sumy, za ktorú ste túto nehnuteľnosť predali a z výdavkov, ktoré ste na túto nehnuteľnosť vynaložili.

Príjmom sa u fyzickej osoby rozumie peňažné plnenie, nepeňažné plnenie, prípadne zámena. V prípade peňažného plnenia sa za príjem považuje to, čo Vám bolo uhradené na účet, prípadne v hotovosti alebo virtuálnou menou. Uvedené neplatí pre podnikateľov, ktorí vedú podvojné účtovníctvo.

Výdavkom sa rozumie všetko, čo ste vynaložili na danú nehnuteľnosť, napríklad: kúpna cena za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, stavebné úpravy alebo akékoľvek rekonštrukcie, ktoré viedli k predaju nehnuteľnosti.

Sadzba dane z takéhoto rozdielu sa pohybuje od 19% až do 25% v závislosti od celkovej výšky Vašich príjmov a výdavkov.

Príklad: 

Nehnuteľnosť ste nadobudli kúpnou zmluvou dňa 30.04.2017 za účelom ďalšieho predaja, a to vo výške 76.000 eur. Počas roku 2017 ste na nehnuteľnosti vykonali rekonštrukciu strechy vo výške 3.000 eur, výmenu elektriny vo výške 4.000 eur a od týchto rekonštrukcii resp. úprav disponujete preukázateľným dokladom. Dňa 30.12.2018 ste túto nehnuteľnosť predali na základe kúpno-predajnej zmluvy za sumu 90.000 eur. Finančné prostriedky z predaja nehnuteľnosti Vám na účet prišli dňa 23.01.2019.

Keďže nehnuteľnosť ste nevlastnili dlhšie ako 5 rokov a netýka sa Vás ani žiadna z vyššie uvedených výnimiek, máte povinnosť tento príjem uviesť v daňovom priznaní za rok 2019. Do príjmov uvediete sumu 90.000 eur a do výdavkov uvediete sumu 83.000 eur (76.000+3.000+4.000). Váš základ dane bude 7.000 eur (90.000-83.000). Zo sumy 7.000 eur bude vypočítaná daň vo výške 19 %. Z príjmu predaja nehnuteľnosti odvediete štátu 1.330 eur.

Ako vyplním a podám daňové priznanie?

Príjmy ako aj prislúchajúce výdavky k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa uvádzajú v oddiely VIII., tabuľka č. 3, riadok 2 daňového priznania fyzickej osoby typ B.

Daňové priznanie môžete podať troma spôsobmi:

  • elektronicky cez webovú stránku Finančnej správy Slovenskej republiky,
  • poštou na adresu miestne príslušného daňového úradu,
  • poštou na adresu miestne príslušného daňového úradu,

    V súvislosti s mimoriadnou situáciou môže byť osobné podanie na pobočke daňového úradu obmedzené.

Pokiaľ máte okrem príjmu z predaja nehnuteľnosti aj živnosť, máte povinnosť podať daňové priznanie výhradne elektronicky.

Ako zaplatím daň?

Daň uhradíte na osobné číslo účtu daňovníka pridelené daňovým úradom.

V prípade, že ste sa v minulosti registrovali na daň z príjmov alebo ste podali daňové priznanie, ktorého výsledkom bola daňová povinnosť, osobné číslo účtu daňovníka ste už pravdepodobne obdržali od daňového úradu.

V opačnom prípade Vám daňový úrad toto osobné číslo účtu zašle po podaní daňového priznania.

Budem z tohto príjmu platiť zdravotné alebo sociálne odvody?

Zdravotné poistenie za z príjmu z predaja nehnuteľnosti platí. Po podaní daňového priznania Vám príslušná zdravotná poisťovňa zašle ročné zúčtovanie, kde vypočíta sumu zdravotných odvodov. Sadzba poistného je vo výške 14% resp. 7%, pokiaľ ste osoba so zdravotným postihnutím a počíta zo sumy základu dane (príjmy-výdavky).

Sociálne poistenie sa z príjmu z predaja nehnuteľnosti neplatí.

V prípade, že si nie ste istý či sa Vás daňová povinnosť týka alebo si neviete radi s Vašim daňovým priznaním, neváhajte sa na nás obrátiť na emailovú adresu dpfo@taxwise.sk.

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo