Novela zákona: zmeny v dani z prijímov 2021

Zmeny v dani z príjmov od 1.1.2021

Rozsiahla novela zákona o dani z príjmov prináša od Nového roka viaceré významné zmeny. Prinášame Vám prehľad tých najpodstatnejších.

Oslobodenie korona príspevkov od zdanenia

Zavádza sa oslobodenie od zdanenia v prípade plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce. T.j. príspevky, ktoré poskytol štát na udržanie zamestnanosti alebo z dôvodu poklesu tržieb počas obdobia pandémie koronavírusu nepodliehajú zdaneniu. Oslobodenie od zdanenia sa týka už daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020.

Daňovníci si však musia dať pozor na to, že aj výdavky prislúchajúce k príspevkom musia vyňať zo zdanenia a tieto neznížia základ dane. Ak daňovník dostal príspevok na mzdu zamestnanca, nezdaní prijatý príspevok od štátu, ale zároveň aj príslušný mzdový náklad mu nezníži základ dane.

Obmedzenie zvýhodnenej 15 % daňovej sadzby

Na rozdiel od roku 2020, kedy sa pri príjmoch (výnosoch) do 100 000 eur uplatňovala daňová sadzba 15 %, v roku 2021 si sadzbu dane 15 % uplatní už len ten daňovník, ktorý dosiahne príjmy (výnosy) menej ako 49 790 eur (tzv. mikrodaňovník). Daňovníkovi nad touto hranicou sa všetky príjmy (výnosy) zdania sadzbou dane vo výške 21 %.

Odpis pohľadávky u mikrodaňovníka

V prípade pohľadávky, u ktorej je riziko, že ju dlžník nezaplatí (tzv. nevymožiteľná pohľadávka), nebude musieť mikrodaňovník čakať 3 roky, kým si k tej pohľadávke uplatní 100 % daňové náklady v podobe opravnej položky alebo odpisu, ale 100 % daňové náklady si uplatní už v zdaňovacom období, v ktorom bude účtovať o 100 % odpise nevymožiteľnej pohľadávky (aj skôr ako uplynú 3 roky od splatnosti). Za mikrodaňovníka sa od roku 2021 bude považovať daňovník s obratom nižším ako 49 790 eur.

Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od zdanenia

Na rozdiel od roku 2020 už nebude možné v roku 2021 uplatniť oslobodenie 13. a 14. platov od zdanenia v prípade, že zamestnávateľ takýto 13. a 14. plat svojmu zamestnancovi poskytne.

Zrušenie zvýhodnenia v oblasti kúpeľnej starostlivosti

Od januára 2021 sa ruší nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Zároveň sa ruší zvýhodnené odpisovanie budov využívaných na kúpeľnú starostlivosť.

Umorovanie daňových strát

Na rozdiel od roku 2020, kedy daňovník mohol umorovať daňové straty presne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške 25 % ročne, od roku 2021 už bude môcť umorovať daňové straty počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (čiže aj skôr ako uplynie 5 rokov), a to do výšky 50 % základu dane (t.j. výsledku hospodárenia upraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) alebo do výšky 100 % základu dane, v prípade, že pôjde o mikrodaňovníka.

Ako uvádzame aj vyššie, za mikrodaňovníka sa od roku 2021 bude považovať daňovník s obratom nižším ako 49 790 eur.

Zmena v odpisovaní majetku u mikrodaňovníka

Od roku 2021 môže mikrodaňovník daňovo odpisovať hmotný majetok zaradený v odpisových skupinách 0 až 4 (okrem luxusného automobilu) aj skôr ako uplynie zákonom stanovená doba odpisovania. To znamená, že ak si daňovník obstará napr. motorové vozidlo, odpisy z tohto vozidla nemusí uplatňovať až po dobu 4 rokov, ale základ dane si môže znížiť o odpisy aj skôr.

Zmeny v poskytovaní daňového bonusu

Od roku 2021 dôjde k zvýšeniu daňového bonusu pre nezaopatrené deti od 6 do 15 rokov, a to tak, že od 1. júla 2021 sa jeho výška zvyšuje na 1,7 násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok. Pre nezaopatrené deti do 6 rokov platí 2-násobná výška daňového bonusu a pre nezaopatrené deti nad 15 rokov platí základná výška daňového bonusu. V roku 2021 bude teda daňový bonus určený nasledovne:

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa platná od 1.1.2021 do 30.6.2021

na dieťa do 6 rokov veku (2-násobná výška) 46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku (základná výška) 23,22 €

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa platná od 1.7.2021 do 31.12.2021

na dieťa do 6 rokov veku (2-násobná výška) 46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku (1,7-násobná výška) 39,47 €
na dieťa nad 15 rokov veku (základná výška) 23,22 €

Zmeny v prípade preddavkov na daň

Od roku 2021 sa ruší povinnosť dorovnania preddavkov u právnických osôb v prípade, že na základe posledného podaného daňového priznania by mala právnická osoba platiť vyššie preddavky ako platila v danom roku ešte na základe predchádzajúceho daňového priznania.

Od roku 2022 už bude výšku a splatnosť preddavkov na daň povinný oznamovať daňovníkom správca dane.

Vypracovanie ročného zúčtovania dane

Podľa nových pravidiel už bude môcť zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa a teda nielen toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane.

Zamestnanec bude môcť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa už pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2020.

Zrušenie registračnej povinnosti pre daň z príjmov

Od roku 2022 sa ruší registračná povinnosť pre daň z príjmov. Túto povinnosť splní za daňovníka správca dane automaticky. V roku 2021 si bude musieť splniť registračnú povinnosť pre daň z príjmov ešte daňovník.

Na záver by sme chceli podotknúť, že vyššie uvedené zmeny sme uviedli v zjednodušenej interpretácii. Pri aplikácii konkrétneho ustanovenia zákona odporúčame sa vždy vopred poradiť s daňovým poradcom.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo