danove priznanie k dani z prijmu 2021

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb v 2022 (za rok 2021)

S ukončením roka prichádza každoročná povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci rok. Súbežne s blížiacom sa termínom podania daňového priznania rastie aj množstvo otázok zo strany daňovníkov.

Komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie?

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania?

Kto nemusí vôbec podať daňové priznanie?

Komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie v roku 2022 vzniká takej fyzickej osobe, ktorá dosiahla za rok 2021:

 • príjem zo zamestnania (ak nebolo požiadané o ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa),
 • príjem zo živnosti,
 • príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti (znalci, tlmočníci, audítori, atď.)
 • príjem z predaja nehnuteľnosti (ak bola predaná pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia),
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti,
 • príjem z autorskej činnosti,
 • príjem z predaja a použitia diela,
 • príjem z predaja akcií, dlhopisov, kryptomien,
 • iné príjmy.

Daňové priznanie musí podať aj taká fyzická osoba, ktorá v danom roku vykazuje daňovú stratu.

Daňové priznanie nemusí podať taká fyzická osoba, ktorej úhrn všetkých zdaniteľných príjmov nepresiahol za rok 2021 sumu 2.255,72 Eur.

 Do zdaniteľných príjmov sa nezapočítavajú dávky od štátu ako napríklad materská, dávka v nezamestnanosti, atď..

Príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa už nezdaňujú.

Neviete aké výdavky si môžete k danému príjmu uplatniť?

Nemáte istotu, či vám vzniká nárok na daňový bonus?

Váhate ako podať oznámenie o predĺžení lehoty?

Nemusíte hľadať dlhé hodiny odpovede na internete prípadne platiť pokuty daňovému úradu, my v TaxWise vám na všetko radi zodpovieme a daňové priznanie sa vás vyplníme a podáme včas a v správnej výške na daňový úrad.

Jednoduchý postup na vypracovanie a podanie daňového priznania

 
 1. Po vyplnení nezáväzného formulára vám automaticky príde email s linkom na dotazník.
 2. Kliknutím na link si dotazník stiahnete do svojho počítača, kde si ho viete otvoriť a vyplniť. Pri vypĺňaní postupujte prosím podľa inštrukcií v dotazníku. Uložte ho a pošlite nám ho odpoveďou na tento email, alebo ako nový email na adresu: dpfo@taxwise.sk
 3. V prípade potreby vás budeme kontaktovať aj telefonicky a prediskutujeme nejasnosti.
 4. Následne vám emailom zašleme presný zoznam podkladov, ktoré potrebujeme na vypracovanie daňového priznania.
 5. Doručené podklady a informácie spracujeme a zašleme vám kalkuláciu vašej dane na schválenie.
 6. Po odsúhlasení podáme vaše daňové priznanie na daňový úrad.
 7. Na záver od nás obdržíte vaše podané daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a prípadnú platobnú inštrukciu na úhradu dane.
Nezáväzný formulár na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu 2021

Pripomíname, že daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2021 musí daňovník podať na daňový úrad a zároveň daň musí byť zaplatená do 31.marca 2022.

Aké nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy si môžete uplatniť v daňovom priznaní

• Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

V roku 2021 je výška nezdaniteľnej časti základu dane na fyzickú osobu vo výške 4.511,43 Eur, ktorú si môže uplatniť každý daňovník, ak jeho základ dane za rok 2021 bol rovný alebo vyšší sume 19.936,22 Eur. V prípade, že by daňovník túto sumu presiahol, nezdaniteľná časť základu dane sa kráti prípadne nárok na odpočítanie nevznikne vôbec.

Na nezdaniteľnú časť základu dane nemá nárok taká fyzická osoba, ktorá bola na začiatku roka 2021 poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku.

• Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela:

Pokiaľ mal daňovník v roku 2021 manželku resp. manžela, ktorý:

 • sa staral o dieťa do 3 rokov resp. do 6 rokov, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 • bol evidovaný resp. evidovaná ako uchádzač o zamestnanie,
 • poberala resp. poberal peňažný príspevok na opatrovanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,

vzniká mu nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane aj za takéhoto manžela resp. manželku. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela resp. manželku je v roku 2021 v sume 4.124,74 Eur. V prípade, že manželka resp. manžel mal resp. mala v danom roku nejaký príjem, suma tohto príjmu sa od sumy nezdaniteľnej časti základu dane odpočítava. Ak manžel resp. manželka spĺňali podmienky uplatnenia len za určité mesiace, môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela resp. manželku za tieto mesiace.

Manžel resp. manželka musí žiť s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

• Nezdaniteľná časť základu dane na DDS

Pokiaľ ste si v roku 2021 posielali príspevku do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie), máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane až vo výške 180 Eur, pričom do tejto sumy sa zarátavajú len príspevky účastníka (nie zamestnávateľa) a správcovská spoločnosť Vám o tých príspevkoch vydá potvrdenie. Toto potvrdenie je prílohou daňového priznania.

• Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len taká fyzická osoba, ktorej príjem dosiahol v roku 2021 minimálne sumu 3.738 Eur. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov. Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa a v roku 2021 bola v sume od 23,22 Eur do 46,44 Eur.

• Daňový bonus na zaplatené úroky

Fyzická osoba, ktorá mala od 18 do najviac 35 rokov v čase žiadosti o úver a jej priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku v ktorom bola uzatvorený zmluva o úvere nepresiahol:

 • priemerný mesačný príjem v roku 2017 sumu 1.240,20 Eur,
 • priemerný mesačný príjem v roku 2018 sumu 1.316,90 Eur
 • priemerný mesačný príjem v roku 2019 sumu 1.419,60 Eur
 • priemerný mesačný príjem v roku 2020 sumu 1.472,90 Eur

má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v danom roku , najviac však zo sumy 50.000 Eur. Potvrdenie o zaplatených úrokoch, po splnení podmienok, vydá príslušná banka a je prílohou daňového priznania.

Platí pre úverové zmluvy uzavreté po 31.12.2017.

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo