Stavebné práce v Rakúsku a Nemecku

Stavebné práce v Rakúsku a v Nemecku

Podnikáte ako fyzická prípadne ako právnická osoba v oblasti stavebníctva a rozhodli ste sa vykonávať stavebné práce za hranicami našej republiky? Relatívne častým prípadom u slovenských podnikateľov býva výstavba nehnuteľností v Rakúsku alebo v Nemecku. Takéto vykonávanie činnosti v zahraničí býva ale spravidla spojené s ohlasovacími, registračnými a prípadne ďalšími povinnosťami.

Podnikateľ vykonávajúci stavebné práce v Rakúsku alebo v Nemecku, ktorý si nepreveril svoje zákonné povinnosti v danej krajine, sa môže vystaviť vyrubeniu vysokých sankcií, ktoré môžu ohroziť aj jeho samotné podnikanie.

Na čo si musí dať podnikateľ pozor?

Ešte pred samotným vykonávaním stavebných prác v Rakúsku alebo v Nemecku si musí slovenský podnikateľ preveriť, či nemá povinnosť oznámiť začiatok vykonávania stavebných prác určenej zahraničnej inštitúcii. Ďalej si musí preveriť, či v Rakúsku resp. v Nemecku nemá povinnosť registrovať sa pre DPH, daň z príjmov a prípadne pre daň zo závislej činnosti. V neposlednom rade musí posúdiť, v ktorej krajine má platiť sociálne a zdravotné odvody a aké dokumenty si musí k tomu zabezpečiť.

Ohlasovacia povinnosť

V prípade, že Vaša činnosť spadá pod voľné živnosti, nevzniká Vám štandardne ohlasovacia povinnosť v Rakúsku resp. v Nemecku. Pokiaľ idete ale vykonávať v zahraničí remeselnú alebo viazanú živnosť, vzniká Vám buď jednorazová alebo opakovaná ohlasovacia povinnosť. Aj Rakúsko aj Nemecko majú schválený vlastný zoznam činností, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Pokiaľ slovenská fyzická alebo právnická osoba dodáva stavebné práce v Rakúsku alebo v Nemecku pre odberateľa s prideleným identifikačným číslom pre DPH, nevzniká mu žiadna registračná ani vykazovacia povinnosť. Pri takomto vykonávaní činnosti nemusí byť slovenský podnikateľ ani registrovaný za špeciálneho platiteľa DPH na Slovensku a nepodáva na Slovensku ani súhrnný výkaz.

Ak ale vykonáva stavebné práce fyzickú osobu – nepodnikateľa alebo na výkon svojej činnosti využíva slovenských živnostníkov, je povinný sa v Rakúsku alebo Nemecku registrovať a následne podávať či už rakúske alebo nemecké DPH priznania.

Odpočítavanie zahraničnej DPH

Pri povinnosti registrovať sa pre DPH v Rakúsku alebo v Nemecku si slovenský podnikateľ môže následne odpočítavať súvisiacu rakúsku resp. nemeckú DPH v danom DPH priznaní. Nárok na vrátenie zahraničnej DPH má slovenský podnikateľ (platiteľ DPH) aj v prípade, ak mu v zahraničí nevznikne registračná povinnosť, a to prostredníctvom na Slovensku podanej žiadosti o vrátenie zahraničnej DPH. Odpočítavať si v tomto prípade môže DPH z nakúpených pohonných hmôt, z ubytovania, krátkodobého prenájmu automobilov, prípadne školení uskutočnených v zahraničí.

Registrácia pre daň z príjmov

Za istých okolností vzniká slovenskému podnikateľovi aj registračná povinnosť pre daň z príjmov s povinnosťou platenia rakúskej alebo nemeckej dane z príjmov. Išlo by o prípad vzniku stálej prevádzkarne v Rakúsku alebo Nemecku, pokiaľ by stavenisko v Rakúsku alebo Nemecku trvalo dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak by slovenský podnikateľ mal v zahraničí napríklad kanceláriu a túto by opakovane využíval na vykonávanie svojej činnosti.

Slovenský subjekt by v takom prípade neplatil daň z príjmov dvakrát, ale v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia by príjmy podliehajúce zdaneniu v Rakúsku alebo v Nemecku na Slovensku zo zdanenia vyňal.

„Vyznať sa vo všetkých povinnostiach, ktoré musí slovenský podnikateľ pri výkone stavebných prác v Rakúsku alebo v Nemecku splniť, si vyžaduje veľký prehľad a skúsenosti v danej oblasti.“

Oslobodenie od zrážkovej dane

V prípade, že vykonávate stavebnú činnosť v Nemecku, Váš odberateľ je povinný pri úhrade Vašej faktúry zraziť Vám zrážkovú daň a túto odviesť na nemecký daňový úrad. Na to, aby Vám nemecký odberateľ nezrazil 15 % zrážkovú daň a uhradil Vám plnú výšku faktúry, potrebujete si vybaviť tzv. Freistellungsbescheinigung. Nie je síce Vašou povinnosťou vybaviť si v Nemecku toto potvrdenie, ale pokiaľ slovenský podnikateľ nechce dostať zaplatené len za 85 % vykonaných stavebných prác, bez tohto potvrdenia sa nezaobíde.

Ak na prácu využívate slovenských živnostníkov ako subdodávateľ, aj oni musia Vám predložiť Freistellungsbescheinigung, inak Vám tiež vzniká povinnosť zraziť nemeckú DPH a odviesť ju na nemecký daňový úrad.

Povinnosti spojené so zamestnancami

Využívate na stavebné práce v zahraničí aj zamestnancov? V tom prípade si musíte dať pozor aj na ohlasovaciu povinnosť na príslušné zahraničné inštitúcie. Ďalej musíte podávať pravidelné hlásenia a odvádzať platby na BUAK v Rakúsku resp. SOKA BAU v Nemecku. Tieto inštitúcie evidujú dovolenkový fond za jednotlivých zamestnancov v rámci všetkých ich predchádzajúcich zamestnaní. BUAK resp. SOKA BAU zabezpečujú rovnocenné možnosti týkajúce sa dovolenky pre zamestnancov z oblasti stavebníctva.

Formuláre PD A1

Na to, aby pri vyslaní mohli Vaši zamestnanci legálne vykonávať stavebné práce v Rakúsku alebo v Nemecku, musia disponovať formulárom PD A1 vydaným slovenskou Sociálnou poisťovňou. O tento formulár je povinný požiadať zamestnávateľ za zamestnanca, pričom tento formulár preukazuje, že zamestnávateľ hradí za slovenského zamestnanca sociálne odvody naďalej na Slovensku.

Registrácia pre daň zo závislej činnosti

Pri využívaní zamestnancov na výkon stavebných činností v Rakúsku alebo v Nemecku musíte aj neustále posudzovať, či Vám nevzniká povinnosť odvádzať za zamestnancov daň zo závislej činnosti v danej krajine. Ak sa Vaši zamestnanci budú v kalendárnom roku zdržovať viac ako 183 dní v Rakúsku alebo v Nemecku, musíte za nich odvádzať daň zo závislej činnosti v zahraničí. Takisto v prípade, ak by slovenskej fyzickej alebo právnickej osobe vznikla v Rakúsku alebo Nemecku stála prevádzkareň, musela by za svojich zamestnancov od prvého dňa odvádzať daň zo závislej činnosti v týchto krajinách.

Aby mohol slovenský podnikateľ pri výkone stavebných prác v Rakúsku alebo Nemecku pokojne spávať, nemôže zanedbať ani jednu zo spomínaných povinností. Odporúčame Vám preto vždy sa pred výkonom činnosti v zahraničí poradiť so skúseným odborníkom.

Príklad č. 1:

Slovenská firma vykonáva v roku 2020 stavebné práce v Nemecku pre nemeckého platiteľa DPH. Na výkon svojej činnosti využíva slovenská spoločnosť len vlastných zamestnancov, nemá žiadnych subdodávateľov stavebných prác. Slovenskej spoločnosti nevzniká registračná povinnosť pre DPH v Nemecku a nemusí podávať ani DPH priznania v Nemecku. V roku 2021 začne slovenská firma vykonávať v Nemecku stavebné práce pre nemeckého občana – nepodnikateľa. Slovenská spoločnosť sa z tohto dôvodu musí v roku 2021 zaregistrovať v Nemecku za platiteľa DPH a podávať v Nemecku aj DPH priznania.

Príklad č. 2:

Slovenská firma vykonáva stavebné práce v Nemecku pre nemeckého platiteľa DPH. Slovenská firma nemá žiadnych zamestnancov, na výkon svojej činnosti využíva slovenských subdodávateľov stavebných prác (živnostníkov). Slovenskej spoločnosti vzniká registračná povinnosť v Nemecku s následnou povinnosťou podávania DPH priznaní v Nemecku.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo