povinnosť platiteľov dph

Povinnosť platiteľov DPH oznámiť daňovému úradu čísla bankových účtov

S účinnosťou od 15.11.2021 pribúda platiteľom DPH oznamovacia povinnosť

Všetci platitelia DPH, či už právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktoré budú zaregistrované po 15.11.2021 ako platitelia DPH (§ 4 Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) budú mať povinnosť oznámiť daňovému úradu čísla všetkých účtov. Uvedené sa bude týkať všetkých účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb ako sú banky, zahraničné banky, pobočky zahraničných bánk, atď. či už na Slovensku alebo v zahraničí, a ktoré sú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Platitelia DPH budú musieť uviesť daňovému úradu všetky účty, na ktoré inkasujú alebo z ktorých zasielajú platby za dodávky tovarov alebo služieb, ktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty.

Túto povinnosť bude musieť oznámiť každý platiteľ DPH bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si zriadil takýto účet. Oznámenie účtu sa vzťahuje aj na také účty, ktoré patria inej osobe ako je platiteľ DPH, avšak budete povinný uviesť názov resp. meno a priezvisko majiteľa účtu.

Oznámenie účtov ako aj všetky zmeny na už oznámených účtoch sa budú podávať výhradne elektronicky cez štruktúrované tlačivo, ktoré zverejní Finančná správa SR na svojom webovom sídle.

Všetci platitelia DPH, ktorí boli platiteľmi DPH už pred dátumom 15.11.2021, majú povinnosť si splniť oznamovaciu povinnosť v termíne do 30.11.2021. Oznamovaciu povinnosť si musí splniť aj taký platiteľ DPH, ktorý už v minulosti daňovému úradu účet oznamoval.

Ak napríklad účet oznámený daňovému úradu prestanete používať na inkasovanie alebo úhrady platieb za dodávky tovarov alebo služieb, účet zrušíte prípadne nastanú iné zmeny ste povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu.

Odporúčame všetkým platiteľom DPH, aby si uvedenú oznamovaciu povinnosť splnili, pretože od 1.1.2022 Vám daňový úrad vráti nadmerný odpočet DPH len za predpokladu, že ste si splnili oznamovaciu povinnosť a nadmerný odpočet vráti len na taký bankový účet, ktorý ste oznámili daňovému úradu.

POZOR: v prípade, že daňovému úradu uvediete nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje o oznámenom účte, daňový úrad je oprávnený vyrubiť pokutu až do výšky 10.000 eur.

Príklad:

Spoločnosť XY s.r.o., ktorá je platiteľom DPH od 01.05.2020, má zriadené dva bankové účty. Jeden z týchto dvoch bankových účtov požíva na úhrady došlých faktúr a zároveň na tento účet prijíma platby za poskytnuté tovary a služby podliehajúce DPH. Druhý bankový účet používa spoločnosť výhradne na úhrady miezd zamestnancov a na tento účet prijíma len prevody finančných prostriedkov zo svojho iného účtu.

Riešenie:

Spoločnosť XY s.r.o. má povinnosť do 30.11.2021 oznámiť daňovému úradu svoje číslo bankového účtu na ktoré prijíma platby za poskytnuté tovary a služby a z ktorých vykonáva úhrady došlých faktúr. Spoločnosť XY s.r.o. daňovému úradu neoznamuje číslo účtu z ktorého vykonáva výhradne úhrady miezd. Ak by sa však spoločnosť rozhodla, že bude oba svoje účty používať na úhrady došlých a vydaných faktúr, musí daňovému úradu túto skutočnosť oznámiť ešte predtým ako začne účet na tento účel používať.

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo