Novela zákona - zmeny v DPH 2021

Zmeny v DPH od 1.1.2021

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty mení významným spôsobom hlavne zásielkový predaj tovaru. K akým konkrétnym zmenám dochádza, sa dočítate v našom článku.

Zmeny pri (internetovom) predaji tovaru na diaľku

Od 1. júla 2021 sa výrazne menia pravidlá pri zásielkovom predaji tovaru (po novom pri predaji tovaru na diaľku). Ide predovšetkým o predaj tovaru prostredníctvom e-shopov, online platforiem.

Podľa nových pravidiel sa pri dodaní tovaru nepodnikateľským subjektom z iného členského štátu (prevažne fyzickým osobám) a podnikateľským subjektom bez DPH čísla v inom členskom štáte znižuje hranica na odvádzanie DPH v členskom štáte spotreby z 35.000 resp. 100.000 eur na 10.000 eur za kalendárny rok.

V prípade, že slovenský podnikateľ dodáva fyzickým osobám z iného členského štátu tovar v hodnote vyššej ako 10.000 eur za kalendárny rok, musí odvádzať DPH už nie na Slovensku, ale v členskom štáte spotreby. Nemusí sa však na tento účel registrovať pre DPH v členskom štáte spotreby, ale môže využiť rozšírené jednotné kontaktné miesto tzv. One Stop Shop (OSS) na Slovensku. V „slovenskom“ DPH priznaní následne vykáže daňovú povinnosť podľa DPH sadzieb platných v jednotlivých členských štátoch EÚ.

V prípade predaja tovaru na diaľku dovážaného prostredníctvom slovenského sprostredkovateľa
(e-shop resp. online platforma) z tretej krajiny na Slovensko, pričom hodnota zásielky je menšia ako 150 eur a nejde o tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani, sa zavádza fikcia doručenia. Dodávateľ z tretej krajiny sa nebude musieť registrovať a odvádzať DPH na Slovensku, ale môže tak za neho urobiť slovenský sprostredkovateľ, ktorý sa na tento účel bude považovať za osobu, ktorej bol tovar dodaný a súčasne sa bude považovať za dodávateľa tovaru.

Zrušenie oslobodenia pri dovoze tovaru

Od 1. júla 2021 sa ruší oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok v hodnote do 22 eur. To znamená, že po novom budú aj takéto drobné zásielky napr. z Číny alebo USA podliehať DPH.

Možnosť vrátenia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke

Už od začiatku roka 2021 bude mať podnikateľ možnosť opraviť základ dane v prípade, že z dodania tovaru alebo služby odviedol DPH, ale odberateľ mu pohľadávku neuhradil vôbec alebo uhradil len sčasti a pohľadávka sa tým stala nevymožiteľnou. To znamená, že prostredníctvom DPH priznania si takáto osoba vypýta DPH od štátu späť.

Za nevymožiteľnú sa bude považovať taká pohľadávka,  ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní alebo odberateľ sa nachádza v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, je v oddlžení alebo zanikol bez právneho nástupcu, zomrel alebo ide o pohľadávku v hodnote menej ako 300 eur.

Odberateľ, ktorý takúto pohľadávku neuhradí, si naopak bude musieť svoj základ dane zvýšiť, t.j. prostredníctvom DPH priznania bude musieť DPH štátu vrátiť.

Zmena statusu Veľkej Británie

Koncom decembra 2020 sa končí prechodné obdobie pre vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Od januára sa preto Veľká Británia bude považovať za tretiu krajinu. To znamená, že sa sťaží pohyb osôb, tovaru a služieb. Okrem iného sa musíme všetci pripraviť na colné konania v prípade vývozu a dovozu tovaru s Veľkou Britániou.

Na záver by sme chceli podotknúť, že vyššie uvedené zmeny sme uviedli v zjednodušenej interpretácii. Pri aplikácii konkrétneho ustanovenia zákona odporúčame sa vždy vopred poradiť s daňovým poradcom.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo