Schválenie závierky a zverejnenie do registra účtovných závierok

Povinnosť schváliť účtovnú závierku do konca roka

Koncom marca resp. júna uplynula lehota na podanie účtovnej závierky za rok 2020. Touto lehotou sa však všetky povinnosti týkajúce sa účtovnej závierky nekončia. Spoločnosti čaká v tomto roku ešte zopár úkonov.

Zverejnenie účtovnej závierky

Po zostavení účtovnej závierky sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti povinné účtovnú závierku aj podať elektronickou formou daňovému úradu. Podaním účtovnej závierky daňovému úradu si spoločnosti zároveň aj splnia svoju zákonnú povinnosť zverejnenia účtovnej závierky v registri účtovných závierok. Daňový úrad totižto automaticky zasiela podanú účtovnú závierku na zverejnenie do registra účtovných závierok.

Schválenie účtovnej závierky

Spoločnosti môžu účtovnú závierku podať už ako schválenú alebo aj ako neschválenú. V prípade, že účtovnú závierku podali ako neschválenú, spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti sú povinné účtovnú závierku predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu, a to tak, aby ju valné zhromaždenie stihlo schváliť do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V prípade účtovnej závierky za kalendárny rok 2020 ju musí valné zhromaždenie schváliť do konca decembra 2021.

Príklad z našej účtovníckej praxe:
Povinnosti, ktoré uvádzame upravuje zákon o účtovníctve a obchodný zákonník. V súvislosti s výkonom daňovej kontroly môže daňový úrad skúmať práve aj splnenie týchto povinností. V praxi sa vyskytli situácie, keď daňový úrad pri výkone daňovej kontroly nenašiel žiadne pochybenie z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti, tak sa zameral na splnenie administratívnych povinností a v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcej sa schválenia účtovnej závierky ukončil daňovú kontrolu s vyrubenou pokutou na úrovni 100 eur.

Oznámenie schválenia účtovnej závierky

Po podaní neschválenej účtovnej závierky a jej následnom schválení valným zhromaždením, nepodávajú spoločnosti účtovnú závierku na daňový úrad ešte raz, ale len v lehote do 15 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky, oznámia daňovému úradu tento dátum. Daňový úrad následne oznámenie o schválení účtovnej závierky postúpi registru účtovných závierok na zverejnenie.

Ako naložiť so ziskom alebo stratou

Schválenie účtovnej závierky je spojené aj s rozhodnutím spoločníkov alebo akcionárov, ako naložiť s hospodárskym výsledkom predchádzajúceho roka. V prípade vykázaného zisku sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti najprv povinné vytvoriť alebo doplniť zákonný rezervný fond, a to až do výšky určenej v spoločenskej zmluve, najmenej však do výšky 10 % resp. 20 % základného imania.

Po vytvorení alebo doplnení zákonného rezervného fondu môžu spoločníci resp. akcionári rozhodnúť o vyplatení zisku alebo môžu zisk použiť na krytie strát minulých rokov, prípadne ho môžu použiť na zvýšenie základného imania alebo tvorbu ostatných fondov. Častou voľbou spoločníkov alebo akcionárov je v prípade dosiahnutia zisku alebo straty ich preúčtovanie na účet nerozdelený zisk resp. neuhradená strata minulých rokov.

Schválenie závierky a zverejnenie do registra účtovných závierok

Konečná cena za službu je 50€.

Pozor na vyplatenie zisku

Spoločníci a akcionári musia pri rozhodnutí o vyplatení zisku brať aj do úvahy, aby sa ich spoločnosť nedostala vyplatením zisku do úpadku alebo aby hodnota vlastného imania ich spoločnosti vyplatením zisku nebola nižšia ako je hodnota základného imania spolu s rezervným fondom. Zároveň môžu vyplatiť len tú časť zisku, ktorá prevyšuje neuhradené straty z minulosti.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo