taxwise 4

Prehľad najdôležitejších daňových a účtovných zmien platných od roku 2022

Prinášame Vám stručný prehľad zmien v oblasti daní, odvodov a účtovníctva, ktoré budú platné od roku 2022 a je prínosné sa s nimi oboznámiť.

Daň z pridanej hodnoty

Oznamovanie bankových účtov

Do 30. novembra 2021 mali všetci platitelia DPH povinnosť oznámiť daňovému všetky bankové účty, ktoré využívali v danom čase na podnikanie. Po tomto termíne je každý platiteľ DPH povinný oznámiť daňovému úradu každú zmenu v používaní bankových účtov, a to bezodkladne. V prípade, že daňový subjekt neoznámi daňovému úradu žiaden bankový účet, správca dane mu nebude vracať žiadne nadmerné odpočty.

Ručenie za odvedenie DPH

Oznamovanie bankových účtov súvisí aj s ďalšou povinnosťou, a síce, pokiaľ odberateľ bude uhrádzať faktúru svojmu dodávateľovi na bankový účet, ktorý dodávateľ daňovému úradu neoznámil, za neodvedenie DPH daňovému úradu bude za dodávateľa ručiť odberateľ. Odberateľ by si mal teda pred každou úhradou faktúry svojmu dodávateľovi preveriť v zozname, ktorý zverejní Finančná správa v období od 01.01.2022 na svojej webovej stránke, či daňový úrad eviduje vo svojom zozname účet, na ktorý ide odberateľ uhradiť faktúru svojmu dodávateľovi. Pokiaľ odberateľ v zozname finančnej správy nájde bankový účet svojho dodávateľa, za neodvedenie DPH za svojho dodávateľa ručiť nebude.

Vyhnutie sa ručeniu DPH

Pokiaľ odberateľ v zozname finančnej správy bankový účet svojho dodávateľa nenájde, pričom nechce ručiť za neodvedenie DPH za svojho dodávateľa, môže platbu svojmu dodávateľovi rozdeliť na dve časti (tzv. split payment), pričom základ dane uhradí svojmu dodávateľovi a DPH uhradí na ten účet daňového úradu, ktorý daňový úrad pridelil dodávateľovi na úhradu daní, pričom platbu DPH označí odberateľ tak, ako keby ju platil daňovému úradu sám dodávateľ.

Daň z príjmov

Zdaňovanie stravných lístkov

Od 1. januára 2022 sa zrovnoprávňuje zdaňovanie stravných lístkov s finančnými príspevkami na stravu pre zamestnancov. Podľa doterajších pravidiel boli stravné lístky pre zamestnancov oslobodené od dane z príjmov v plnej výške podľa nových pravidiel budú stravné lístky oslobodené od zdanenia maximálne len do výšky 2,81 eura. Rovnako budú finančné príspevky pre zamestnancov oslobodené od zdanenia do maximálnej výšky 2,81 eura.

Úprava vyplácania daňového bonusu na dieťa

Od Nového roka sa zvyšuje daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov. Na deti do 6 rokov veku a od 15 rokov veku ostáva výška daňového bonusu nezmenená. V roku 2022 bude výška daňového bonusu upravená teda nasledovne:

Vek dieťaťa

Výška daňového bonusu

do 6 rokov vrátane

47,14 eur mesačne

od 6 do 15 rokov vrátane

43,60 eur mesačne

od 15 rokov

23,57 eur mesačne

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť ten rodič, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti, pokiaľ rodič dosiahne za rok 2022 príjmy zo zamestnania alebo z podnikania vo výške aspoň 3 876 eur.

Daňový poriadok

Zavedenie elektronickej komunikácie zo strany daňových úradov

Ako sme Vás už aj informovali, od 1. januára 2022 sa mení spôsob doručovania zásielok zo strany daňových úradov. Po novom už nebude daňový úrad zasielať dokumenty poštou, ale bude ich zasielať výlučne do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk.

V prípade takýchto úradných zásielok sa uplatňuje fikcia doručenia, čo znamená, že ak daňový subjekt neprevezme zásielku od daňového úradu do 15-ich dní od jej prijatia do elektronickej schránky, 15-ty deň sa považuje za deň prevzatia zásielky, aj keď sa o tom daňový subjekt nedozvie.

Zrušenie vydávania kartičiek o registrácii

Podľa nových pravidiel daňový úrad už viac nebude vyhotovovať osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov a osvedčenia pre daň z pridanej hodnoty (sivá, biela a ružová kartička). Daňovému subjektu daňový úrad už len doručí rozhodnutie o registrácii, pričom svoju registráciu a registráciu iných daňových subjektov si môžete overiť aj na webovej stránke Finančného riaditeľstva.

Index daňovej spoľahlivosti

Daňový úrad už niekoľko rokov hodnotí spoľahlivosť daňových subjektov, pričom o tom doteraz daňové subjekty neinformoval. Od Nového roka už bude daňový úrad o daňovej spoľahlivosti informovať každý daňový subjekt, ktorý bude registrovaný pre daň z príjmov dlhšie ako 2 roky. Subjekty budú zaradené do troch kategórií – veľmi spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý, pričom spoľahlivosť sa bude odvíjať od plnenia daňových povinností, akými sú napríklad podávanie daňových priznaní a úhrady daňových povinností v zákonných lehotách, reagovanie na výzvy správcu dane a podobne. 

Spoľahlivé subjekty budú odmenené istými daňovými výhodami, ktoré však v praxi reálne využije len veľmi obmedzený počet daňových subjektov. Medzi takéto daňové výhody patrí vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly, a tým pádom skoršie vrátanie tej časti nadmerného odpočtu alebo daňového preplatku, ktorý nie je sporný a ďalej napríklad určenie dlhšej lehoty na splnenie povinností počas daňovej kontroly.

Účtovníctvo

Zvýšenie hranice na povinný audit

Od Nového roka sa zvyšujú kritériá na povinný audit. Podľa nových pravidiel bude mať povinný audit tá obchodná spoločnosť a družstvo, ktorá dve účtovné obdobia po sebe splnila aspoň dve z týchto troch podmienok:

  1. celková suma majetku je viac ako 4 000 000 eur
  2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur
  3. počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50
Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo