Dotácia pre oblasť cestovného ruchu

Cestovný ruch je jeden z najzasiahnutejších segmentov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa tomuto segmentu rozhodlo pomôcť formou dotácie na pokrytie časti fixných nákladov. Táto dotácia sa týka nie len cestovných kancelárii alebo turistických centier ale aj oblastí podnikania, ktoré s cestovným ruchom úzko súvisia ako napríklad reštaurácie, múzeá, doprava a iné. Na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19 bol naplánovaný rozpočet vo výške 100 000 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Cieľom dotácie je pokrytie časti fixných nákladov všetkých spoločností, ktoré podnikajú v oblasti cestovného ruchu.

Kto môže žiadať o dotáciu

 • Fyzická osoba – podnikateľ
 • Právnická osoba – podnikateľ
 • Právnická osoba – nepodnikateľ, ktorá vykonáva hospodársku činnosť (občianske združenie)

O dotáciu môže žiadať len taký subjekt, ktorý vykonáva ekonomickú činnosť vo vybraných kategóriách (SK NACE Rev. 2.)

Táto oprávnená ekonomická činnosť nemusí byť zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky ako hlavná ekonomická činnosť.

Žiadateľ musí oprávnenú ekonomickú činnosť vykonávať v súlade s tým, čo má uvedené v obchodnom resp. živnostenskom registri.

Podmienky čerpania dotácie na nájomné

 • Žiadateľ začal vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31.03.2020 vrátane.
 • Žiadateľ vykázal pokles čistého obratu v referenčnom období v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o 40% a viac.
 • Žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii v reštrukturalizácii a nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie.
 • Žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie.
 • Žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
 • Žiadateľ má splnené všetky odvodové povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.
 • Voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 • Žiadateľ nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky na rovnaký účel.
 • Žiadateľ vysporiadané finančné záväzky so štátnym rozpočtom (dane).

Podmienky musia byť splnené kumulatívne. Žiadateľ podpisom čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie, odsúhlasuje splnenie vyššie uvedeného. Splnenie podmienok môže byť predmetom následných kontrol.

Čo znamená pokles čistého obratu a ako ho vypočítať

Čo sa rozumie pod pojmom čistý obrat?

Do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.*

* § 15 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čo je referenčné obdobie?

Referenčné obdobie je pre účely dotácie od 01.04.2020-31.12.2021. Výška poklesu tržieb sa však porovnáva za jednotlivé mesiace, za ktoré si žiadateľ žiada o dotáciu.

Ako vypočítať pokles čistého obratu?

 1. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť do 31.03.2019 vrátane, porovnáva príslušný mesiac 2020 resp. 2021 s rovnakým mesiacom roku 2019 (napr. január 2019 s januárom 2021). V prípade, že podnik vznikol v čase od 01.02.2019 do 31.03.2019, použije priemer z mesiacov od 01.04.2019 do 31.12.2019.
 2. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 01.04.2019 do 31.12.2019, porovnáva príslušný mesiac 2020 resp. 2021 s rovnakým mesiacom roku 2019 (napr. apríl 2019 s aprílom 2020). V prípade, že podnik nedisponuje údajmi z dôvodu, že činnosť ešte nevykonával, porovnáva mesiac 2020 resp. mesiac 2021 s priemerom za obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2020.
 3.  Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 01.01.2020 do 31.03.2020, porovnáva príslušný mesiac 2020 resp. 2021 s priemerom od 01.01.2020 do 31.03.2020. Priemer sa počíta ako súčet čistých obratov /počet mesiacov.
  Pre účely poskytnutia dotácie je žiadateľ oprávnený požiadať za všetky oprávnené ekonomické činnosti ktoré vykonáva, avšak je povinný zabezpečiť sledovanie výdavkov a výnosov tak, aby dotácia nebola poskytnutá na tú časť ekonomických činností, ktorá nie je oprávnená.

V akej výške je možné žiadať o dotáciu

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,44-10% z čistého obratu v referenčnom období.

Maximálna celková výška dotácie na podnik nesmie prekročiť:

 • Podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu 100 000 eur
 • Podniky pôsobiace v ostatných sektoroch 200 000 eur

Výška všetkých dotácií podniku nesmie prekročiť 200 000 eur počas aktuálneho fiškálneho obdobia a dvoch predchádzajúcich.

Výšku už čerpaných dotácii je možné overiť na stránke Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Kalkulačka výšky dotácie

obrat 2019 -
obrat 2020 -
% fixných nákladov -
Výška príspevku: (1-(obrat2020/obrat2019))*%fix*obrat2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky fixne určilo pomer fixných nákladov na výšku celkového čistého obratu nasledovne:

 • Cestovné kancelárie 6%
 • Cestovné agentúry 3,6%
 • Ostatné činnosti 10%

Turistické informačné centrá majú špecifický výpočet. Pre výpočet príspevku nás kontaktujte.

Za aké obdobie je možné žiadať dotáciu

Dotácia sa žiada za obdobie od 01.04.2020 do 31.12.2021.

Spôsob predkladania žiadosti

Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky cez portál slovensko.sk

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre podky v odvetví cestovného ruchu

Pre prístup na portál slovensko.sk je potrebné disponovať občianskym preukazom s čipom, ktorý je aktivovaný na elektronické používanie.

Do kedy je potrebné odoslať žiadosť o dotáciu

Žiadosti o finančný príspevok bude možné predkladať od 15.12.2020 do 31.12.2021.

Kedy bude dotácia poskytnutú

Pracovník ministerstva má na spracovanie elektronicky zaslanej žiadosti 30 dní. Spracovanie zahŕňa kontrolu splnenia podmienok a všetkých formálnych náležitostí žiadosti. V prípade, že bude zistené nesplnenie niektorej z podmienok alebo údaje nebudú kompletné, bude žiadateľ vyrozumený.

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo