Schválenie krízových opatrení

Ekonomické opatrenia na pomoc podnikateľom a zamestnancom

Vláda prijala cez víkend prvých 7 kľúčových opatrení v daňovej a odvodovej oblasti, ktoré majú výrazne pomôcť živnostníkom, zamestnávateľom a zamestnancom. Na ich potvrdenie bude nevyhnutná ešte úprava zákonov, ich definitívne zavedenie do praxe sa očakáva ešte tento týždeň.

Preplatenie platu zamestnancom

Tí zamestnanci, ktorí sú nútene doma z dôvodu, že štát povinne zatvoril prevádzky ich zamestnávateľom, dostanú náhradu mzdy vo výške 80 % platu. Náhradu mzdy vyplatí zamestnancovi ich zamestnávateľ. Následne na základe žiadosti zamestnávateľa preplatí štát celú túto náhradu vo výške 80 % zamestnávateľovi.

Z náhrady mzdy sa zamestnancovi zrazia odvody vo výške 13,4 % a daň vo výške 19 %. Ak zamestnanec zarábal 1 000 eur mesačne, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 800 eur, pričom mu zrazí odvody vo výške 107 eur a po zohľadnení nezdaniteľnej časti základu dane aj daň vo výške 62 eur. Takže z náhrady mzdy vo výške 800 eur dostane zamestnanec v čistom 631 eur.

Okrem odvodov pripadajúcich na zamestnanca je z náhrady mzdy povinný platiť odvody aj zamestnávateľ. Či odvody pripadajúce na zamestnávateľa vo výške 35,2 % bude znášať samotný zamestnávateľ, alebo mu ich preplatí štát, nie je dnes ešte úplne jasné. Ak by tieto odvody musel znášať zamestnávateľ, tak pri náhrade mzdy vo výške 800 eur, by odvody zamestnávateľa predstavovali 282 eur.

Aby zamestnávateľ mohol poberať príspevok od štátu, nesmie svojho zamestnanca po dobu 6 mesiacov po skončení poberania príspevku prepustiť.

Na jedného zamestnanca poskytne štát príspevok do výšky 1 100 eur mesačne a maximálna možná celková výška príspevku na jedného zamestnávateľa je 200 000 eur mesačne.

Príspevok pri poklese tržieb

Štát ďalej poskytne príspevky tým firmám a živnostníkom, ktorí síce svoje prevádzky nemuseli zavrieť, ale v dôsledku pandémie im výrazne poklesli tržby. Štát teda poskytne príspevok firmám na každého zamestnanca a živnostníkom, a to podľa toho, ako výrazne sa im prepadli tržby.

V prípade živnostníkov s poklesnutými tržbami, ktorí zamestnávajú aj zamestnancov, predpokladáme, že príspevok dostane živnostník na seba a aj na každého zamestnanca.

Živnostníkom a zamestnávateľom, ktorým za celý kalendárny mesiac poklesli tržby ako 20 %, prispeje štát sumou 180 eur, pri poklese tržieb o 40 %  prispeje sumou 300 eur, pri poklese o 60 % prispeje 420 eur a pri poklese tržieb o 80 % bude príspevok štátu zamestnávateľom a živnostníkom 540 eur.

Mesačné tržby majú spoločnosti a živnostníci porovnávať s rovnakým obdobím minulého roka, t.j.  zamestnávatelia alebo živnostníci si porovnajú tržby dosiahnuté napríklad v apríli 2020 s tržbami dosiahnutými v apríli 2019.

Štát začne vyplácať príspevky na základe podaných žiadostí od 15. apríla, pričom maximálny možný príspevok na jedného zamestnávateľa za rok môže byť 800 000 eur. Štát v prvom kroku nebude preverovať údaje o tržbách v podaných žiadostiach resp. čestných vyhláseniach a príspevky bude posielať na základe žiadostiam všetkým, avšak pri nesprávne uvedených údajoch bude štát spätne požadovať vrátenie neoprávnene poskytnutého príspevku a vyrubí takému podnikateľovi aj sankciu.

Poskytnutie bankových záruk

Štát sa zaručí bankám, ktorí poskytnú úvery podnikateľom, že v prípade, ak podnikateľ nebude schopný splácať úver, že ho za neho bude splácať štát. Výška bankových záruk bude predstavovať 500 miliónov eur mesačne. Konkrétna podoba poskytnutia bankovej záruky bude závislá nielen od finálnej podoby znenia zákona ale aj od individuálnych podmienok splácania, ktoré si podnikateľ dohodne s konkrétnou bankou.

Odklad platby odvodov

živnostníci a zamestnávatelia, ktorým poklesnú tržby o viac ako 40 %, si budú môcť odložiť platbu odvodov. Predpokladáme, že pôjde o odklad platenia odvodov za 3 najbližšie mesiace, pričom podnikatelia budú mať na doplatenie týchto odvodov ďalších 18 mesiacov, počas ktorých budú môcť tieto odvody zaplatiť v splátkach.

Náhrada mzdy pre zamestnancov v karanténe a rodičom na OČR

Ak bola zamestnancovi nariadená povinná karanténa z dôvodu možného šírenia koronavírusu, zamestnancovi prepláca náhradu mzdy nie zamestnávateľ ale Sociálna poisťovňa už od prvého dňa vo výške 55 % z vymeriavacieho základu.

Tak isto rodičom alebo nemocensky poisteným osobám, ktorí sa starajú o svoje dieťa alebo člena svojej rodiny, poskytne štát 55 % z ich hrubej mzdy počas celej doby núdzového stavu spojeného s koronavírusom.

O vyplácaní náhrady mzdy pri povinnej karanténe a ošetrovného sa dozviete aj v našom predchádzajúcom článku.

Odklad platenia preddavkov

Ďalším opatrením vlády je možnosť odloženia si platieb preddavkov u tých podnikateľov, ktorým poklesli tržby o viac ako 40 %.

Podnikatelia už na základe súčasných opatrení nemusia platiť preddavky do konca júna. Preddavky nebudú musieť platiť ani ďalšie 3 mesiace, pokiaľ ich tržby poklesnú o 40 %. Preddavky začnú platiť až od októbra 2020, pričom uhradené preddavky sa im započítajú v daňovom priznaní s celkovou daňou za celý kalendárny rok 2019.

Možnosť započítania neuplatnenej straty

Firmy a podnikatelia si budú môcť započítať doteraz neuplatnené daňové straty, ktoré vykázali za roky 2014 až 2018. Započítať si tieto neuplatnené daňové straty budú môcť už pravdepodobne v daňovom priznaní za rok 2019. Ak už daňové priznanie za rok 2019 firmy a podnikatelia podali, budú môcť podať dodatočné daňové priznanie a neuplatnené daňové straty za roky 2014 až 2018 dodatočne odpočítať.

Detaily jednotlivých opatrení vlády nie sú ešte dnes známe. O presných podobách týchto opatrení Vás budeme informovať ihneď po ich zverejnení.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo